Expedient Regulació Ocupació

 

 

.

Tal i com vam anunciar a la publicació “Les causes d´extinció del contracte de treball”  volem desenvolupar una mica el procediment dels Expedients de Regulació d´Ocupació.

 

.

Quan l´extinció del contracte de treball es troba motivada per causes imputables a l´empresa, o bé per falta de fons públics que impedeix finançar contractes indefinits celebrats per les administracions públiques, i quan aquestes  extincions afecten a un nombre determinat de treballadors, la llei preveu un règim jurídic diferenciat.

Ens trobem davant una extinció col·lectiva per causes d´empresa, i per tant s´aplicarà aquest procediment diferenciat, quan  en un període de 90 dies la decisió afecti a:

-10 treballadors,  quan la plantilla és de menys de 100 treballadors.

-10 per cent de treballadors, quan la plantilla té entre 100 i 300 treballadors

-30 treballadors, quan la plantilla sigui de 300 o més treballadors.

 

Una de les particularitats principals d´aquestes resolucions col·lectives és que l´empresari ha de tramitar un ERO extintiu, on hi haurà un període de consultes amb els representats dels treballadors. Serà l´empresari qui comunicarà l´obertura d´aquest període de consultes, adreçant un escrit als representats legals dels treballadors i una còpia de l´autoritat laboral.

.

Contingut de la comunicació d´obertura:

S´especificaren les causes de la resolució.

Nombre i classificació professional dels treballadors afectats per les resolucions

Nombre i classificació professional dels treballadors ocupats habitualment en l´últim any

Període previst per a la realització de les resolucions

Criteris que s han tingut en compte per a designar els treballadors afectats per les resolucions

La comunicació anirà acompanyada d´una memòria explicativa amb les causes justificatives de la resolució.

Si l´empresa porta a terme acomiadaments que afectin a més de 50 treballadors, sempre que no es trobi en procediment concursal, ha d´oferir als treballadors un pla de recol·locació externa.

 

La fase de consultes no potser inferior a 30 dies, o 15 si l´empresa té menys de 15 treballadors i durant aquest període es tractarà de reduir els acomiadaments i atenuar les seves conseqüències. Una vegada finalitzat, l´empresari comunicarà a l´autoritat laboral el resultat.

Des de 2012, l´ERO extintiu ja no requereixi l´autorització administrativa prèvia. Això implica que l´empresari pot procedir a les extincions  imposant el seu criteri.

Si no s´ha arribat a un acord, l´empresari remetrà als representats dels treballadors i també a l´autoritat laboral, la decisió final de la resolució col·lectiva adoptada i les seves condicions.

Finalment l´empresa notificarà individualment les extincions als treballadors afectats segons el que estipula l´art. 53.1 ET. Els treballadors acomiadats tenen dret a una indemnització de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

No obstant, la decisió empresarial d´acomiadament pot ser impugnada pels treballadors, de forma individual o de forma col·lectiva pels seus representats.

 

.

 Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.