Llei catalana del Protectorat de fundacions i de verificació de les associacions declarades d’utilitat pública.

 

 

El passat 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la nova Llei 21/2014 del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, amb la finalitat principal de regular l’abast i les funcions del Protectorat i l’òrgan se supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública.

El món fundacional i associatiu ha experimentat en els darrers anys un notable increment de la seva activitat i presència en la vida econòmica del país. Això comporta que la informació amb la que treballen cada cop sigui més complexa. És per tot plegat que ha calgut una nova regulació que respecti l’autonomia de gestió i funcionament d’aquestes entitats, que els permeti alhora una actuació àgil i eficient, i en la qual el rol del protectorat tingui les potestats adients per assolir les finalitats preteses.

La nova Llei configura el protectorat amb l’objectiu primordial de garantir l’exercici del dret de fundació i protegir al mateix temps els interessos dels beneficiaris de les seves activitats amb la finalitat de vetllar i garantir que el projecte fundacional es desenvolupi d’acord amb l’interès general i la voluntat del fundador. Exerceix les seves potestats respecte de les fundacions per mitjà dels òrgans corresponents del departament competent en la matèria (Departament de Justícia).

Aquesta llei també incorpora la regulació del règim jurídic de l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, amb la finalitat de dotar-lo de les potestats sancionadora i inspectora respecte a determinades conductes associades als requisits que motiven la DUP. Les seves funcions son exercides pèls òrgans corresponents del departament competent en matèria d’associacions.

.

Les principals novetats que introdueix aquesta llei, són:

.

-Mesures de foment dels controls interns en el si de les entitats i de responsabilització dels patrons, amb la proposta que aquests òrgans de control intern estiguin integrats per persones que no formin part dels òrgans de govern, ni exerceixin funcions de direcció en les fundacions.

-Mesures adreçades a incrementar la col·laboració interadministrativa i institucional per tal de coordinar les funcions de control i supervisió.

-Mesures que persegueixen implementar una cultura de transparència, imparcialitat i no-discriminació, en garantia dels diferents finançadors públics i privats de les actuacions d’aquestes entitats, per garantir, entre d’altres, que es fa un ús i una destinació correcte dels ajuts i subvencions públiques.

-En quant als mecanismes de supervisió:

D’una banda s’atorga un marc regulatori per a la potestat inspectora determinant l’àmbit i abast d’aquesta funció i se’n regula el procediment. Alguns supòsits d’inspecció poden ser, entre d’altres:

-No presentar els comptes anuals

-Fer operacions sense autorització prèvia en el cas de que aquesta fos necessària

-Desatendre els requeriments del protectorat

-No renovar els membres del patronat després de dos anys de que haguessin vençut

-Incomplir el deure de cobrir les vacants que es produeixin en el patronat

-Destinar recursos a despeses no relacionades amb l’objecte fundacional

S’instaura una nova potestat respecte de les fundacions: la sancionadora, amb la finalitat que actuï com a mecanisme dissuasori de conductes contràries a les obligacions administratives i com a mesura de confiança per als qui contribueixen al seu finançament. Les disposicions referents al règim sancionador entren en vigor a partir del 1 de gener de 2016.

.-

-S’inclouen mesures en l’àmbit de la simplificació i racionalització administrativa.

-S’incorporen mesures per a potenciar la transparència i regularitat de les activitats: Les Entitats hauran de fer efectiva la transparència, de manera que permeti als ciutadans i a l’administració, accedir a una informació rellevant, actualitzada i veraç sobre la mateixa. Caldrà inscriure en el full registral obert de cada entitat, l’adreça de la pàgina web i l’adreça electrònica a efectes de notificacions.

-Quan un altra persona jurídica està vinculada a una fundació o a una associació DUP, recau l’obligació de lliurar el protectorat els comptes de les entitats vinculades a les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, i d’informar sobre l’acumulació dels càrrecs en els òrgans de govern d’entitats vinculades.

-S’implementaran altres mecanismes per potenciar l’ús de mitjans electrònics en les relacions entre l’Administració i els ciutadans. Com a exemple:

En matèria de fundacions s’atribueixen funcions a l’Oficina de Gestió Empresarial, actuant com a finestra única de gestió de tràmits. Aquesta finestra ha de permetre a les fundacions realitzar una única presentació dels comptes anuals davant de les diferents institucions i departaments de la Generalitat de Catalunya.

Altres mesures en l’ús de mitjans electrònics: aquests permetran la tramitació, consulta i col·laboració interinstitucional per aquest conducte, així com el control de les subvencions atorgades, o la tramesa electrònica per part dels notaris de les escriptures, entre d’altres.

.

Aquestes modificacions entraran en vigor quan s’hagin adaptat els sistemes informàtics a fi efecte de permetre la interoperabilitat dels sistemes electrònics amb la finestreta única empresarial.

La llei ha entrat en vigor el dia 26 de gener de 2015, tret de les disposicions referents al règim sancionador (1 de gener de 2016) i les modificacions de finestreta única empresarial, que com s’acaba de dir entraran en vigor en moments posteriors.

.


Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.