Pràctiques no laborals per a joves

.

 

El Reial Decret 1543/2011 de 31 d´octubre, regula les practiques no laborals a empreses destinades a persones joves desocupades i inscrites al SOC.

L´objectiu és dotar a persones joves d´experiència laboral per tal d´assolir la seva inserció laboral. Degut a que creiem són pràctiques poc conegudes intentarem,  mitjançant aquest blog, fer una petit resum de les seves característiques.

 

.

Així, el Reial Decret regula les pràctiques no laborals en empreses o grups empresarials que formalitzin convenis amb els Serveis Públics d´Ocupació. Els joves que realitzan aquestes pràctiques han de complir els següents requisits:

.

– Joves desocupats.

– Edat entre 18 i 25 anys.

-Que tinguin alguna de les següents qualificacions: Titulació universitària; titulació de formació professionals (grau mig o superior) o Certificat de professionalitat.

-No han d’haver tingut una relació laboral o altre tipus d’experiència professional superior a tres mesos en la mateixa activitat, no es tindran en compte a aquests efectes les pràctiques que formin part dels currículums per a l’obtenció de les titulacions o certificats corresponents.Aquestes pràctiques no laborals dins l´empresa, no suposarà , en cap cas, l´existència de relació laboral entre l´empresa i el jove que realitza les pràctiques.

.

La durada del període de pràctiques és d´entre tres i nou mesos i la remuneració que l´empresa ha de pagar al participant és d´un mínim del 80% del IPREM mensual en concepte de beca de suport (per aquest 2016, aquest import és de 426,01 €).

.

El programa de pràctiques haurà d´incloure qui serà el tutor o tutora de les pràctiques, la descripció de les tasques i funcions a realitzar, la descripció de les accions formatives que seran impartides durant les pràctiques, la descripció de les accions del tutor o tutora destinades a orientar professionalment a les persones participants del programa, i la descripció de quins seran els criteris observables i mesurables d’avaluació de les pràctiques.

.

El procediment comença amb la sol·licitud per part de l´empresa a l´Oficina de Treball la subscripció d´un conveni de col·laboració amb el Servei d´Ocupació de Catalunya per tal que es puguin realitzar les pràctiques. Dins aquesta sol·licitud s’inclouran les dades dels perfils professionals que es necessitin per a les practiques ofertades, així com el programa de pràctiques i les condicions de les mateixes, segons un model normalitzat.

.

En aquest punt l´Oficina de Treball preseleccionarà els candidats entre aquelles persones que compleixin els requisits determinats per l´empresa i serà l´empresa la que farà la selecció definitiva. Llavors l´Oficina de Treball facilitarà el model de conveni de col·laboració a l´empresa.

.

Al finalitzar les pràctiques, l´empresa, en col·laboració amb el Servei d´Ocupació, emetrà un certificat per a la persona participant a les pràctiques. El model de certificat serà facilitat pel Servei d´Ocupació.

.

Actualment hi han reduccions entre el 50 i el 75 per cent de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns.

.

Els participants podran ésser contractats a la finalització o durant el desenvolupament de les pràctiques, sota qualsevol modalitat de contractació, d´acord amb la normativa laboral vigent.

 .

 Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.