Afectació en l’IVA en la tributació de les SCP per Impost de Societats

 

.

 

.

Com ja vam explicar en un anterior blog, les societats civils amb objecte mercantil des del 1 gener 2016 han passat a estar subjectes a l’Impost sobre Societats i, per tant, ja no tributen com a entitats en atribució de rendes per a l’IRPF dels seus socis , com venien fent.

Tant si optem per transformar la SCP en societat limitada, com mantenir la SCP, el canvi comporta portar  una comptabilitat d’acord al Pla General Comptable i de les corresponents obligacions fiscals (impostos trimestrals, impost de societats, comptes anuals, llibres comptables, etc.)

.

Feta aquesta introducció, ens centrarem en un tema que afecta a l’IVA ja que aquelles SCP que tributaven en el règim simplificat de recàrrec d’equivalència han passat a tributar pel règim general, amb les consegüents obligacions trimestrals i anuals que això comporta.

.

Estant en règim de recàrrec d’equivalència no es podien deduir l’IVA suportat en les seves compres, ni el recàrrec; per tant, amb el canvi a règim general es modifiquen les circumstàncies de deducció aplicades fins al moment.

.

D’acord amb l’art. 95 de la Llei d’IVA, les deduccions de les quotes suportades dels béns d’inversió s’han de regularitzar quan s’acrediti que el grau efectiu d’utilització és diferent a l’aplicat inicialment.

.Per tant, en situació de règim simplificat de recàrrec d’equivalència, la deducció de l’IVA suportat era del 0% i en passar a tributar per règim general, la deducció passarà al 100%; això vol dir que la situació és diferent de l’aplicada inicialment. Per tant, cal la regularització de deduccions per béns d’inversió.

.

D’acord amb l’art. 107 de la llei d’IVA, la regularització de deduccions per béns d’inversió, s’haurà de regularitzar durant els quatre anys naturals següents a la realització de l’operació sempre que entre el percentatge de deducció definitiu i el percentatge de deducció aplicat en el moment de la inversió, hi hagi una diferència superior a 10 punts.

En el cas que ens plantegem, la diferència de percentatge de deducció és de 0% a 100%.

D’acord amb l’art. 109 de la Llei d’IVA, el procediment per a practicar la regularització per béns d’inversió, serà com segueix:

  1. S’aplica el percentatge de deducció definitiu a cada un dels anys que hagi de tenir lloc la regularització, determinant l’import que procediria.
  2. Es restarà l’import procedent de l’import de la deducció efectuada en l’any de la inversió.
  3. La diferència, positiva o negativa, es dividirà entre cinc i el coeficient resultant serà la quantia de la deducció (en el nostre cas) complementària a efectuar.

.

En resum podem dir que, aquelles SCP que durant els anteriors 4 anys van adquirir béns d’inversió i que no es van poder deduir l’IVA suportat, amb la nova tributació en règim general, podran deduir-se una part de l’IVA suportat a través de la regularització de deduccions per béns d’inversió prevista en la Llei de l’IVA. Aquesta regularització s’efectuarà en finalitzar l’exercici econòmic.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.