..

Arran de les últimes actuacions dutes a terme per les Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social, els recordem l’obligatorietat de dur a terme un registre de la jornada dels treballadors de la seva empresa que prestin els seus serveis mitjançant contracte amb jornada a temps parcial.

 

.

En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball en el control d’aquesta obligació empresarial se centra en dos aspectes fonamentals:

-Que en els contractes de treball a temps parcial consti la distribució horària de la jornada pactada amb el treballador, per tal de comprovar que les hores efectives de treball coincideixen amb les contractades i cotitzades.

-Que es dugui a terme el registre diari de les hores de treball, amb totalització mensual, que s’ha de lliurar al treballador, diferenciant les hores ordinàries de les complementàries i extraordinàries, afectant tant a treballadors amb contracte a temps parcial.

.

Aquesta obligació que va aprovar-se en el Reial Decret Llei 16/2013 de 20 desembre, sobre Mesures per Afavorir La Contractació Estable i Millorar La Ocupabilitat dels Treballadors VEURE AQUÍ

S’entén per això l’obligació de l’empresari de:

-Disposar d’un registre de la jornada diària que cada treballador realitza.

-Totalitzar la jornada efectuada per cada treballador en funció del període que es pren en compte per a l’abonament de les retribucions.

-Fer entrega a cada treballador de còpia del resum elaborat amb aquesta periodicitat.

 

Tot i que la finalitat sigui el còmput de les hores extraordinàries, el compliment de l’obligació prevista a l’35.5 ET suposa portar un registre de la jornada diària de cada treballador, és a dir, anotar el moment d’inici i finalització de la mateixa així com, en el cas, els períodes no inclosos en aquesta. L’article 34.5 ET (Llei 1270/1995) especifica que el temps de treball es computarà de manera que tant al començament com al final de la jornada diària el treballador es trobi en el seu lloc de treball.

.

Per tant, d’acord amb aquest article 35.5 de l’ET, abans ja de l’entrada en vigor del RD Llei 16/2013, els empresaris havien de registrar la jornada del treballador i lliurar una còpia del resum del mateix. L’única novetat referent a això que afegeix el RD Llei 16/2013 és que en els contractes a temps parcial, es distingeixin de manera expressa les hores ordinàries i les complementàries a què es refereix l’apartat 5. Establint, en cas d’incompliment de les referides obligacions de registre, que el contracte es considera subscrit a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

.

La norma no estableix la forma de portar a terme aquest registre, i, almenys fins ara, no s’ha elaborat un model normalitzat o oficial. No obstant això, entenem que el registre de la jornada de treball a temps parcial haurà de recollir la següent informació:

  • Identificació de l’empresa
  • Identificació del treballador
  • Nombre d’hores recollida en el contracte de treball
  • Registre diari de les hores realitzades, diferenciant les ordinàries i les complementàries.
  • Totalització mensual de les hores realitzades.
  • Signatura del representant legal de l’empresa.
  • Vaig rebre del treballador.

.

Es lliurarà còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.

L’empresari ha de conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de 4 anys.

Les comprovacions en una visita de la Inspecció de Treball se centren en comprovar el registre de jornada i la seva concordança amb els contractes de treball i fulls de salari; activitat de l’empresa i horari de funcionament; revisió de possibles pactes de distribució irregular de la jornada de treball i d’hores complementàries.

Per a qualsevol aclariment restem a la seva dispocició.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.