Llei 6/2017, de 24 d´octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom

  • 08/11/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

.

La Llei va entrar en vigor el passat 26 d’octubre després de ser publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat. No obstant això, algunes de les mesures previstes en la norma no entraran en vigor fins l’1 de gener de 2018.

A causa de la importància de la norma per als nostres clients, intentarem resumir les novetats que considerem de major transcendència.

 

 

A partir l’1 de gener de 2018, es modifiquen els recàrrecs per l’ingrés fora de termini de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors autònoms, reduint a un 10 per cent l’aplicable si l’abonament es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini d’ingrés. El recàrrec serà del 20 per cent del deute, en cas d’abonament durant a partir del segon mes natural següent al venciment per al seu ingrés.

Aquesta moderació s’estén a la resta de subjectes responsables del pagament inclosos en els diferents règims.

 

Es realitza una regulació de la cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat que contempla de manera conjunta els diversos beneficis en matèria de cotització d’aquells emprenedors que simultàniament duen a terme una altra activitat que els inclou en un altre règim, des d’una perspectiva de reducció de càrregues administratives.

Per a aquest col·lectiu cal destacar, que tindran dret al reemborsament directe, i sense sol·licitud prèvia, del 50 per cent de l’excés de cotització que serà realitzada d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig de l’exercici següent.

 

Modificació de les altes i baixes dels autònoms. A partir l’1 de gener de 2018, es podrà donar d’alta i de baixa fins a tres vegades en el mateix any natural i durant aquests mesos només pagaran per dies treballats, és a dir, a partir del dia que es donin d’alta o de baixa , sense haver de pagar el mes sencer, com fins ara.

 

També entra en vigor l’1 de gener de 2018, l’ampliació de la quota reduïda de 50 euros -la anomenada tarifa plana-. Els autònoms que causin alta inicial o que no hagin estat d’alta en els dos anys immediatament anteriors en el règim especial de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció en la cotització de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que quedarà fixada en 50 euros mensuals durant dotze mesos, en lloc dels sis actuals, el que es preveu de forma coordinada amb altres beneficis ja existents.

Aquells treballadors autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent que cotitzin per la base mínima se’ls reduiran la quota per contingències comunes a 50 euros durant els 12 mesos següents a l’alta, incloent la incapacitat temporal. Als autònoms amb discapacitat que triïn una base de cotització superior a la mínima se’ls aplicarà un 80 per cent en la reducció de la quota.

 

Durant el descans de maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que aquest període tingui una durada d’almenys un mes, s’aplicarà una bonificació del 100% de les quotes d’autònoms que resulti d’aplicar a la base mitjana dels últims 12 mesos. A més, s’elimina el requisit de substituir al treballador autònom mitjançant un contracte d’interinitat amb un aturat per gaudir d’aquesta bonificació.

També s’eleva de 7 a 12 anys l’edat del menor la cura dóna dret a la bonificació.

 

Es bonifica les dones autònomes que es reincorporen a la feina després de maternitat, adopció, acolliment i tutela, de manera que aquelles dones que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament per un dels motius anteriors, podran acollir-se a la tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per base mínima.

 

La norma aclareix la deduïbilitat de les despeses en què incorren els autònoms en l’exercici de la seva activitat:

En cas d’afectació parcial de l’habitatge habitual a l’activitat econòmica, són deduïbles les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge, com ara amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc., resultant deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament de l’activitat i al seu percentatge de titularitat en l’immoble.

Els subministraments (aigua, gas, electricitat, telèfon i internet) en el percentatge resultant d’aplicar el 30 per cent de la proporció existent entre els metres quadrats destinats a l’activitat respecte de la superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior .

 

També aborda la problemàtica vinculada a les despeses de manutenció en què incorre el mateix contribuent en el desenvolupament de l’activitat econòmica.

Així, són deduïbles les despeses de manutenció del contribuent mateix en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i siguin abonats utilitzant mitjà electrònic de pagament amb els límits de 26,67 € / dia si la despesa es produeix a Espanya.

 

A partir d’1 de gener de 2018 els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització, en lloc de les dues actuals.

 

S’inclou dins el concepte d’accident de treball, el sofert pel treballador autònom en anar o tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional, considerant com a tal l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

 

Compatibilitat entre la pensió de jubilació i el treball autònom. Fins ara només és possible compatibilitzar el treball autònom amb el 50% de la pensió. Amb la nova llei, la pensió de jubilació serà compatible al 100 per cent amb el treball autònom sempre que s’acrediti tenir contractat, almenys, a un treballador per compte aliè.

.

Es facilita la contractació indefinida de la parella i familiars, establint que aquells treballadors autònoms que realitzin la contractació indefinida com a treballadors per compte d’altri del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, podran obtenir bonificacions del 100 per cent durant 12 mesos en quotes a la Seguretat Social.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.