Justificació de les donacions en espècie

  • 17/11/2021
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Com explicàvem en un blog anterior, els donatius , purs i simples, és la manera més senzilla d’ajudar a fomentar l’activitat d’interès general de l’entitat per aconseguir les seves finalitats.

Les donacions en espècie són aquelles en què, en lloc d’aportar diners, el donant fa una aportació de béns. En aquests casos, sovint salta el dubte de quina és la manera correcta de documentar aquesta donació.

La Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, ens indica que la base de la deducció és “en els donatius o donacions de béns o drets, el valor comptable que tinguessin al moment de la transmissió i, si no, el valor determinat conforme a les normes de l’impost sobre el patrimoni”.

El donant donarà un valor segons la seva comptabilitat a aquestes donacions realitzades el qual l’Administració Tributària podrà comprovar. En tot cas, la donació, en ser en espècie, sha de fer a valor de mercat acompanyat dun certificat o document.

Per a la seva justificació, és vàlid un document públic o un altre document autèntic que acrediti el lliurament en què consten dades fidedignes susceptibles de ser utilitzades com a mitjà de prova.

En qualsevol cas, l’avaluació, en última instància, de la suficiència i la valoració dels mitjans de prova en els procediments d’aplicació dels tributs és competència exclusiva de l’Administració tributària gestora.

La millor manera d’acreditar-ho seria un document públic o un document privat (un contracte, per exemple) però també serveix una factura o un albarà, indicant-ne el lliurament i les característiques i el valor d´aquest.

 

En un altre ordre de coses, l’IVA suportat per l’empresa donant s’ha de considerar autoconsum. L’empresa no podrà deduir-se l’IVA suportat per l’adquisició del material i el lliurament gratuït del material posterior a l’entitat sense ànim de lucre.

Els lliuraments gratuïts de béns corporals que integren el patrimoni empresarial del subjecte passiu tenen la consideració d’autoconsums (operacions assimilades a lliuraments de béns) i, per tant, estan subjectes a l’impost, l’empresari ha de fer constar a les seves declaracions-liquidacions l’IVA repercutit corresponent a aquest lliurament excepte en el supòsit que aquesta estigués emparada per una exempció.

En cas que l’empresa que efectua la donació emeti la factura corresponent amb l’IVA repercutit per aquesta venda, posteriorment condonarà el deute que té amb l’entitat per aquesta venda de producte, fent constància expressa en el contingut de la factura.

En tot cas, el donant com a subjecte passiu de l´IVA ha d´ingressar l´IVA repercutit pel lliurament del bé.

 

                                                                      Assessoria a Barcelona

                                                          SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.