Nous ERTOS a partir de l´1 d´octubre de 2021

  • 25/11/2021
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació queden prorrogats segons estableix el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre VEURE

Els ERTOS vigents el 30 de setembre van quedar prorrogats automàticament fins al 31 d’octubre.

Des del 01/11/2021 al 28/02/2022 cal sol·licitar una pròrroga davant l’autoritat laboral competent, entre l’1 i el 15 d’octubre per als ERTO de força major, impediment i limitació. Així, els nous ERTO s’estendran des de l’1 de novembre fins al 28 de febrer del 2022.

La pròrroga dels ERTOS vigents a data 30 de setembre de 2021 s’autoritzarà:

Des del dia 1 al 15 doctubre empreses i entitats han de presentar sol·licitud davant l´autoritat laboral.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

  * Relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, degudament identificades en relació amb cadascun dels centres de treball.

  * En el supòsit d’ERTOS ETOP COVID-19 (art. 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març), s’adjuntarà un informe de la representació de les persones treballadores amb què es va negociar aquell.

Si no es presenta la sol·licitud acompanyada d’aquesta documentació dins el termini establert, l’expedient de regulació temporal d’ocupació es dóna per finalitzat i no és aplicable des de l’1 de novembre de 2021.

El pas següent és presentar davant el SEPE nova sol·licitud col·lectiva de prestació d’atur dels treballadors afectats per l’ERTO perquè puguis continuar percebent la prestació.

 

Nous ERTO d’impediment i limitació

Basats en noves restriccions i mesures de contenció sanitària adoptades entre el 01/11/2021 i el 28/02/2022

Als ERTO per impediment l’exoneració serà del 100% de l’aportació empresarial meritada a partir del novembre del 2021, durant el període de tancament i fins al 28 de febrer.

Als nous ERTO aplicables a partir de l’1 de novembre s’incentivarà la formació dels treballadors afectats per l’ERTO.

Les empreses que formin persones afectades per aquest tipus d’ERTO tindran dret a l’increment del crèdit per al finançament per a activitats formatives, en funció de la mida:

De 1 a 9 persones treballadores: 425€ per persona.

De 10 a 49 persones treballadores treballadors: 400€ per persona.

De 50 persones o més: 320€ per persona.

L’esquema d’exoneracions entre el novembre i el febrer distingirà entre:

Empreses i entitats de menys de 10 treballadors: 80% si fan accions formatives i 50% per a la resta.

Empreses i entitats amb plantilla igual o superior a 10 treballadors: 80% si fa accions formatives i 40% per a la resta.

El nombre mínim d’hores de formació de cada persona, que s’ha de desenvolupar durant la jornada suspesa, serà de 30 en el supòsit de comptar amb entre 10 a 49 treballadors i de 40 en el supòsit de comptar amb 50 treballadors o més.

 

Protecció de les persones treballadores

Els treballadors acollits a ERTO continuaran gaudint de l’exempció del període de carència per accedir a la prestació per desocupació.

L’anomenat comptador a zero de la prestació s’amplia de manera extraordinària fins a l’1 de gener de 2023, només en els supòsits següents:

Finalització contracte de durada determinada.

Acomiadament objectiu individual o col·lectiu per qualsevol causa.

Acomiadament declarat improcedent.

Finalització/interrupció del període d´activitat dels fixos discontinus.

 

Altres mesures

Es mantenen els límits al repartiment de dividends.

S’interromp el còmput de la durada màxima dels contractes temporals per a les persones acollides a ERTO.

El compromís de manteniment de l´ocupació comptarà amb un nou període addicional de 6 mesos.

Es mantenen les següents restriccions i prohibicions:

Realitzar hores extraordinàries

Externalitzar l’activitat

Acomiadaments durant el període de vigència de la norma

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.