Deduccions donacions a nivell autonòmic català

  • 02/12/2021
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d’ajudar a fomentar l’activitat d’interès general de les entitats en l’assoliment de les seves finalitats.

Les persones físiques i jurídiques que efectuen donatius i donacions en efectiu i en espècie, i que paguen quotes de afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura, tenen dret a practicar deduccions.

Tal i com explicàvem en un blog anterior, hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic. En aquest blog tractarem les deduccions a nivell autonòmic català.

 

A nivell autonòmic, es poden aplicar altres deduccions per donatius a entitats com:

  • Entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana. La deducció és un 15% de les quantitats donades a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i a altres fundacions i associacions que tinguin com a finalitat el foment de la llengua catalana i que constin en el cens d’entitats de foment de la llengua catalana que elabora el departament competent en matèria de política lingüística.
  • Entitats que fomenten la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. La deducció és d’un 25% de les quantitats donades a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i a favor dels que promou, o en els quals participa, la Generalitat de Catalunya.
  • Entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. La deducció és del 15% de les quantitats donades a favor de fundacions o associacions que consten en el cens del Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.

L’aplicació de les deduccions està condicionada a la justificació documental adequada i suficient dels pressupòsits de fet i dels requisits que en determinen l’aplicabilitat.

Tant mateix, les entitats beneficiaries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat durant l’any anterior donatius a l’Agència Tributària Catalana, mitjançant el model 993, amb la indicació de les quantitats donades per cadascuna d’aquestes persones.

 

Sovint sorgeix el dubte de si les quotes que paguen anualment els associats d’aquestes entitats poden ser objecte de la deducció prevista en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per als donatius.

 D’acord amb la consulta vinculant V0276-13, de 30 de gener, com a regla general, les quotes satisfetes pels socis a les associacions de les quals són membres no tenen caràcter deduïble a l’impost sobre la renda de les persones físiques, ja que les aportacions realitzades per aquest concepte no resulten assimilables a les aportacions que es realitzen a títol de donació en no concórrer en aquelles les notes que caracteritzen aquestes:

  • el caràcter voluntari.
  • l’ànim de liberalitat amb què es realitzen.

Això no obstant, excepcionalment, són assimilables als donatius, a l’efecte de la pràctica de la deducció corresponent, les quotes satisfetes pels seus membres a associacions declarades d’utilitat pública, quan aquesta aportació es faci amb ànim de liberalitat.

L’existència d’aquest ànim de liberalitat resulta una qüestió de difícil determinació, ja que dependrà de les concretes circumstàncies que concorrin en cada cas.

Amb caràcter general, es pot afirmar que per a la determinació de l’existència o no d’aquest ànim de liberalitat s’haurà d’acudir a criteris de caràcter objectiu, de manera que no es tindran en compte les motivacions subjectives de les persones que satisfan aquestes quotes i s’han d’atendre, en particular, als drets que, a canvi del pagament d’aquestes quotes, atorguin als qui les satisfan els estatuts de l’associació corresponent.

 

Per tant i resumint, direm que amb caràcter general, i d’acord amb el criteri exposat en l’anterior consulta, en el cas que els associats percebin algun prestació pel fet d’abonar la quota, aquestes no tenen la consideració de liberalitat i per tant no són deduïbles en l’Impost sobre la renda de les persones físiques. Únicament són deduïbles aquelles quotes/aportacions que es realitzen de manera voluntària i per les quals els interessats no reben cap dret o contraprestació a canvi.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.