Novetats importants de la Reforma laboral respecte a la contractació

  • 13/01/2022
  • gestiobcn.com
  • 0

L’esperada Reforma laboral publicada mitjançant el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, modifica la contractació temporal regulada a l’art. 15 d’ Estatut dels Treballadors.

 

CONTRACTES FORMATIUS

Es suprimeixen el contracte en pràctiques i el contracte per a la formació i aprenentatge, així com el contracte per a la formació dual universitària, per passar a crear-se el nou contracte formatiu que té per objecte dues noves modalitats:

 

1-El contracte de formació en alternança amb el treball retribuït per compte aliè .

L’objecte és compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb processos formatius, com ara la formació professional, la universitària o que estigui al catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació.

Els destinataris són treballadors que no tinguin una titulació per concertar un contracte formatiu (antic pràctiques) per obtenir la pràctica professional.

L’activitat que realitzarà la persona contractada haurà d’estar relacionada directament amb activitats formatives que justifiquen la contractació laboral, coordinant-se i integrant-se en un programa de formació comú .

 La durada del contracte ha de ser com a mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys. La durada inferior als 2 anys, sense obtenció del títol, certificat o acreditació, es pot prorrogar fins a l’obtenció sense que puguin superar els 2 anys. No hi ha límit de pròrrogues, només es limita a la finalització dels estudis que com a màxim són 2 anys.

Determinació màxima de 30 anys només serà per a les persones que subscriguin contractes en el marc de certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i programes públics o privats de formació en alternança d’ocupació-formació, que formen part del Catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació

La persona contractada tindrà 2 tutors, un designat pel centre educatiu i un altre per l’empresa, el qual haurà de tenir la formació o experiència adequades per a aquestes tasques i tindrà una formació teòrica realitzada pel centre i una altra pràctica realitzada per l’empresa i centre.

Pel que fa al temps de treball ha de ser compatible amb el temps dedicat a la formació al centre corresponent, i no podrà superar el 65% durant el primer any, o el 85% durant el segon any. Aquests percentatges seran computats sobre la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu.

La retribució serà l’establerta al conveni col·lectiu. Si no hi ha previsió convencional, la retribució no podrà ser inferior al 60% el primer any, ni al 75% el segon. Respecte de la fixada en conveni per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu. No obstant això, en cap cas la retribució no podrà ser inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI), en relació amb el temps de treball realitzat.

Estan prohibides les hores complementàries, hores extraordinàries, treballs nocturns o a torns i el període de prova.

 

2-El contracte de formació per a l’exercici d’una activitat laboral

 Antic contracte en pràctiques, destinat a adquirir una pràctica professional adequada als estudis realitzats.

Podran realitzar-se amb les persones treballadores que estiguin en possessió d’un títol universitari o d’un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu i dins dels 3 anys següents a la terminació dels estudis- 5 anys per a discapacitats.

La durada d’aquesta modalitat estarà entre els 6 i els 12 mesos.

La retribució la determinarà el conveni col·lectiu d’aplicació, i no podrà ser inferior a la retribució mínima per al contracte per a la formació en alternança ni tampoc inferior a SMI.

El període de prova serà de màxim 1 mes, llevat del que disposa conveni col·lectiu.

Queda prohibit fer hores extres; no es podrà realitzar aquesta modalitat contractual si la persona treballadora ha obtingut l’experiència professional o realitzat l’activitat formativa en la mateixa activitat dins de l’empresa per un temps superior als 3 mesos; cap persona podrà ser contractada a la mateixa o diferent empresa per temps superior a 1 any, en virtut de la mateixa titulació o certificat de professionalitat i tampoc podrà estar contractada per a la mateixa empresa i lloc de treball, encara que sigui diferent titulació o certificat de professionalitat .

 

Normes comunes als contractes formatius

Queda inclosa la cotització per desocupació.

Els límits d’edat que es regulen al contracte formatiu no s’aplicaran a les persones amb discapacitat ni als col·lectius d’exclusió social.

Les situacions d’incapacitat temporal, naixement, adopció, risc durant l’embaràs i la lactància, així com la violència de gènere, interrompen el còmput de la durada del contracte de treball.

Les empreses que estiguin sotmeses a un ERTE o al nou mecanisme anomenat RED, no poden substituir aquests treballadors que estiguin contractats sota aquestes modalitats.

Els contractes formatius vigents a la publicació d’aquest RDL, això són els contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge basats en l’art. 11 de l’Estatut dels Treballadors, segons la redacció vigent abans de l’entrada en vigor d’aquest RDL, són aplicables fins a la durada màxima, en els termes recollits al precepte esmentat.

 

 

CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA

Queda regulat a l’art. 15 de l’ET que el contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit

Queden suprimits els contractes d’obra i servei determinat, eventual i interinitat.

La contractació eventual podrà realçar-se en els supòsits següents:

 

1-Contracte de circumstàncies productives ocasionals imprevisibles.

Es poden fer per l’increment ocasional i imprevisible que, tot i tractant-se de l’activitat normal, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible (és a dir, generalment el fix o indefinit de plantilla) i el que es requereix per a una durada determinada.

També per oscil·lacions, que entenem no han de ser imprevisibles, que es puguin ocasionar, com ara les que es derivin de les vacances anuals del personal estable.

La seva durada màxima de 6 mesos, encara que per conveni col·lectiu d’àmbit sectorial es podrà ampliar un any i en el cas de durades inferiors al màxim legal podrà prorrogar-se per una única vegada.

 

2-Contracte per a circumstàncies de la producció ocasional previsible.

 Podran realitzar-se sempre que sigui per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada en un termini màxim de 90 dies dins de l’any natural, encara que aquests 90 dies mai no podran ser utilitzats de manera contínua. Les empreses, a l’últim trimestre de cada any, traslladaran a la representació legal de les persones treballadores una previsió anual sobre l´ús d’aquests contractes.

Queda prohibida la seva utilització per a la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l’activitat habitual o ordinària de l’empresa -l’anomenada pròpia activitat-, sense perjudici de la seva celebració quan concorrin les circumstàncies descrites.

 

3- Contracte per a la substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball .

Haurà de constar al contracte el nom del substituït i podrà celebrar-se per a les substitucions de treballadors de baixa per incapacitat temporal, per completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora o durant processos de selecció o promoció.

Per a qualsevol de les tres modalitats anteriors la persona treballadora que en un període de referència de 24 mensualitats hagués estat contractada durant un termini superior a 18 mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant 2 contractes o més per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través d’ETT, adquiriran la condició de persones treballadores fixes. Aquesta previsió també s’aplica quan es produeixin supòsits de successió o subrogació empresarial amb personal de l’empresa cedent a la cessionària.

Una novetat a destacar és que en el cas que un treballador ocupi un lloc de treball que hagi estat ocupat per un altre treballador amb o sense solució de continuïtat, durant més de 18 mesos en un període de referència de 24 mesos mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, incloses les parades que han estat cobertes o que foren cobertes per ETT, passarà a la condició de persona fixa de plantilla.

 

La redacció respecte a les sancions també canvia i per la pràctica un contracte en frau de llei manté que serà infracció greu, però afegint que es considerarà una infracció per cadascuna de les persones treballadores afectades.

 

Pel que fa a la cotització dels contractes de durada determinada que siguin per una durada inferior a 30 dies, tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari a la finalització d’aquest. Aquesta cotització addicional es calcula multiplicant per 3 la quota resultant d’aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura de les contingències comuns.

Aquesta cotització addicional no s’aplica als contractes de durada determinada que s’hagi subscrit amb treballadors per compte d’altri agraris, empleats de la llar o règim de mineria del carbó i als contractes de substitució.

 

Normes transitòries

Els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes i els contractes d’interinitat, subscrits abans de l’entrada en vigor del RDL, es regiran fins a la durada màxima.

Com que els nous contractes de durada determinada no entren en vigor fins al 31/03/2022, el règim transitori aplicable fins a aquesta data assenyala que els contractes subscrits des del 31/12/2021 fins al 30/03/2022, es regiran per la normativa legal o convencional vigent en la data en què s’han concertat i la seva durada no podrà ser superior a 6 mesos

Pel que fa als contractes per a obra i servei determinat celebrats abans del 31/12/2021, així com els contractes fixos d’obra subscrits en virtut del que disposa el Conveni Col·lectiu de la Construcció, que estiguin vigent a 31/12/2021, són aplicables fins a la durada màxima.

Com que aquest contracte d’obra i serveis quedaran derogats i no entra en vigor la derogació fins al 31/03/2022, el règim transitori aplicable fins a aquesta data assenyala dels contractes subscrits des del 31/12/2021 fins al 30/03/2022 , es regiran per la normativa legal o convencional vigent en la data en què s’han concertat i la seva durada no podrà ser superior a 6 mesos.

 

CONTRACTE FIX DISCONTINU

Podran concertar-se per:

  • Treballs de naturalesa estacional.
  • Treballs vinculats a activitats productives de temporada.
  • Treballs que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.
  • Per al desenvolupament de treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratives que, sent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.
  • També es podrà celebrar entre una empresa de treball temporal (ETT) i una persona contractada per ser cedida a una empresa usuària.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.