Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d’ajudar a fomentar l’activitat d’interès general de l’entitat en l’assoliment de les seves finalitats.

Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit.

Per a les entitats declarades d’utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei 49/2002, d’acord amb l’article 17, donen dret a practicar deduccions, entre d’altres:

 • Els donatius i donacions en efectiu i en espècie
 • les quotes de afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret a percebre una prestació present o futura.

Les deduccions a nivell estatal des del 2017 son:

 • A efectes del IRPF:

Les persones físiques que efectuïn donacions i aportacions a aquests tipus d’entitats, tindran dret a deduir de la quota íntegra els següents percentatges de deducció:

 • Fins a 150 euros …………………….. 75 % de deducció
 • Resta base de deducció ………….. 30 % de deducció

Si en els dos exercicis anteriors s’haguessin efectuat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquest mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà d’un 35%.

 • A efectes del IS:

La deducció de la quota íntegra és del 35% i, si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de deducció a favor d’aquesta mateixa entitat serà del 40%.

Però arran de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, les donacions realitzades per persones físiques a partir del 1 de gener de 2020 podran gaudir d’unes noves deduccions:

 • A efectes del IRPF:

Les persones físiques que efectuïn donacions i aportacions a aquests tipus d’entitats, tindran dret a deduir de la quota íntegra els següents percentatges de deducció:

 • Fins a 150 euros …………………….. 80 % de deducció
 • Resta base de deducció ………….. 35 % de deducció

Si en els dos exercicis anteriors s’haguessin efectuat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquest mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà d’un 40%.

En resum seria:

TRACTAMENT FISCAL DEDUCCIONS DONATIUS LLEI 49/2002 Des del 2017 A partir del 2020
  PERSONES FÍSIQUES  IRPF  DONATIUS Fins 150 € 75% 80%
Excés 30% 35%
 DONATIUS RECURRENTS Fins 150 € 75% 80%
Excés 35% 40%
  PERSONES JURÍDIQUES  IS  DONATIUS En general 35% 35%
 DONATIUS RECURRENTS 40% 40%
DONATIUS RECURRENTS: Donatius durant 3 anys i que els imports cada any siguin igual o superior al de l’any anterior

.

A efectes de l’empresa donant, els donatius a entitats acollides a la Llei 49/2002, no constitueixen una despesa deduïble en l’Impost sobre Societats, però si una deducció en la quota.

Quan l’entitat beneficiària rep una donació, ha d’emetre un certificat on s’expressi:

 • Que és una entitat beneficiària de mecenatge segons la Llei 49/2002
 • Data i import del donatiu en efectiu
 • Document públic que acrediti la donació en béns o drets
 • Destinació que l’entitat donarà al bé o dret aportat
 • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació

Com a obligació formal davant l’Agència Tributària, l’entitat beneficiària ha de presentar la declaració informativa model 182 durant el mes de gener on s’informa de les dades del donant, l’import de la donació i la deducció a aplicar.

 

A nivell autonòmic, es poden aplicar altres deduccions per donatius a entitats com:

 • Entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana. La deducció és un 15% de les quantitats donades a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i a altres fundacions i associacions que tinguin com a finalitat el foment de la llengua catalana i que constin en el cens d’entitats de foment de la llengua catalana.
 • Entitats que fomenten la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. La deducció és d’un 25% de les quantitats donades a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i a favor dels que promou, o en els quals participa, la Generalitat de Catalunya.
 • Entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. La deducció és del 15% de les quantitats donades a favor de fundacions o associacions que consten en el cens del Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.

En aquest cas també l’aplicació de les deduccions està condicionada a la justificació documental adequada.

Tant mateix, les entitats beneficiaries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat donatius a l’Agència Tributària Catalana.

.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.