Incentius a la contractació. Sistema Nacional de Garantia Juvenil

..,….

     Incentius a la contractació

.
Mitjançant l’aprovació de la Llei 18/2014, de 15 octubre 2014 queden ratificades les mesures contingudes en el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficàcia.

 

 

.

.

En el seu títol IV “Mesures de foment de l’ocupabilitat i l’ocupació”, d’una banda, es desenvolupa el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que té com a finalitat principal que el col·lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació i que siguin majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de persones amb una grau de discapacitat igual o superior al 33% puguin rebre una oferta de feina, educació contínua, formació d’aprenent o període de pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturades.

.

D’altra banda, s’estableix una bonificació de 300 euros mensuals a l’aportació empresarial a la cotització de la Seguretat Social durant un màxim de sis mesos per a la contractació amb caràcter indefinit de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Aquesta mesura és compatible amb la resta d’incentius.

A més, per a contractes en pràctiques i formació s’estableix una bonificació addicional fins a arribar al 100%.

.

Bonificació per la contractació de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

a) Les empreses i treballadors autònoms, que contractin de forma indefinida, una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, major de 16 anys i menor de 25, o menors de 30 anys si té una discapacitat igual o superior al 33%. La nova contractació ha d’incrementar el nivell d’ocupació indefinida i el nivell d’ocupació total. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte.

– Bonificació mensual durant 6 mesos, serà de 300 euros en l´aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social.

La bonificació serà d’aplicació a totes aquelles contractacions que s’efectuen des de el 4 de juliol de 2014 fins al dia 30 de juny del 2016.

 

b) Les empreses i treballadors autònoms, que contractin des del 5 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2016, a temps parcial, (mínim 50%) a una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, major de 16 anys i menor de 25, o menors de 30 anys si té una discapacitat igual o superior al 33%.

– Jornada de treball del 75% o més d’un temps complet comparable, bonificació de 6 mesos de 225 euros mensuals.

– Jornada de treball entre el 50 o el 74% d’un temps complet comparable, bonificació de 6 mesos de 150 euros mensuals.

.

Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa

Les empreses i autònoms, que contractin indefinidament o per durada determinada, a temps parcial amb vinculació formativa amb joves desocupats menors de trenta anys a beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El contracte podrà ser de fins al 74% d’una jornada completa.

– Reducció fins a un màxim de 12 mesos de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% si l’empresa té menys de 250 treballadors.

– Reducció fins a un màxim de 12 mesos de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 75% si l’empresa té més de 250 treballadors.


Incentius als contractes en pràctiques.

Els contractes en pràctiques amb joves menors de trenta anys, encara que hagin transcorregut cinc o més anys des de l’acabament dels corresponents estudis, de realitzar amb beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil fins al 30 de juny de 2016.

– Reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant tota la vigència del contracte.

.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.