Supòsit d’inversió del subjecte passiu en les execucions d’obra

 

Supòsit d’inversió del subjecte passiu en les execucions d’obra

 .

.

La inversió del subjecte passiu opera en execucions d’obres, amb o sense aportació de materials, realitzades entre promotor i contractista, o entre contractista principal i altres subcontractistes.

Entre promotor i contractista ha un contracte que té per objecte la urbanització de terrenys, construcció o rehabilitació d’edificacions.

El promotor pot tractar-se de qualsevol persona física o jurídica que decideix, impulsa, programa i finança una obra d’edificació.

El contractista és la persona o empresa que és contractada per una altra organització o particular per a la construcció d’un edifici, carretera, instal·lació o algun treball especial. Aquests treballs poden representar la totalitat de l’obra, o bé parts d’ella.

.

Operacions a les quals s’aplica el supòsit d’inversió de subjecte passiu

És aplicable quan es reuneixin els següents requisits:

a)      El destinatari de les operacions ha d’actuar amb la condició d’empresari o professional.

b)      Les operacions realitzades han de tenir per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions.

c)      Les operacions realitzades han de tenir la naturalesa jurídica d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, inclosa la cessió de personal necessari per a la seva realització.

d)      Aquestes operacions han de ser conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el o els contractistes principals, sigui quina sigui la forma oral o escrita dels contractes celebrats. La inversió del subjecte passiu també es produirà, en els casos d’execucions d’obra i cessions de personal efectuades pel contractista principal o altres subcontractistes, quan les mateixes siguin conseqüència o portin causa en un contracte principal, que tingui per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions.

.

Com es documenten les operacions realitzades entre promotor i contractista en què es produeix la inversió de subjecte passiu?

El contractista emetrà factura sense IVA, havent de fer constar en la mateixa que el subjecte passiu de l’impost és el destinatari de l’operació o la menció “inversió del subjecte passiu”.

El promotor no haurà d’emetre cap factura. En rebre la factura del contractista, inclourà en la seva declaració l’IVA meritat i suportat de l’operació.

És a dir, qui realitza l’obra haurà d’emetre una factura sense repercutir cap quota d’IVA, i que l’empresari o professional que la recepciona haurà, en la seva condició de subjecte passiu, ingressar la quota corresponent, fent-la figurar en la seva declaració-liquidació com a quota meritada, tenint, al mateix temps, dret a practicar la seva deducció d’acord amb les normes generals.

A aquests efectes, és aconsellable que es sol·liciti al promotor o contractista que manifesti per escrit que l’execució d’obra que es contracta, és conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions.

 .

Qui ha d’ingressar l’IVA quan s’aplica el nou supòsit d’inversió de subjecte passiu?

En els casos de contractes directament formalitzats entre promotor i contractista, el promotor.

En els casos de contractes formalitzats entre contractista principal i subcontractista, el contractista principal.

La inversió del subjecte passiu s’aplica a tota la cadena d’intervinents en l’operació d’execució d’obra.

– D’aquesta manera, el subcontractista 2 emetrà la factura sense IVA al subcontractista 1 i en la mateixa farà constar la següent llegenda:

“Operació d’inversió del subjecte passiu d’acord a l’art. 84., apartat un, nombre 2º f) de la Llei 37/92 d’IVA”

– El subcontractista 1, empresari o professional, rep la factura sense IVA del subcontractista 2 i s’auto-repercuteix i dedueix l’IVA. Al seu torn, el subcontractista 1 ha d’emetre la factura sense IVA al contractista principal i en la mateixa farà constar la següent llegenda:

“Operació d’inversió del subjecte passiu d’acord a l’art. 84., apartat un, nombre 2º f) de la Llei 37/92 d’IVA”

– El contractista principal, empresari o professional, rep la factura sense IVA del subcontractista 1 i s’auto-repercuteix i es dedueix l’IVA. Al seu torn, emetrà una factura sense IVA al promotor en la qual farà constar la següent llegenda:

“Operació d’inversió del subjecte passiu d’acord a l’art. 84., apartat un, nombre 2º f) de la Llei 37/92 d’IVA”

– El promotor rep la factura sense IVA del contractista principal i es auto- repercuteix i dedueix l’IVA. El promotor emetrà factura al client (consumidor final) tal i com es venia operant fins ara, atès que en aquest cas no afecta la modificació, és a dir, es factura amb IVA.

Cal puntualitzar, que per norma general les administracions públiques no actuen amb caràcter empresarial llevat d’excepcions i que les societats mercantils, excepte prova en contra, es presumeix que actuen amb caràcter empresarial

El subcontractista ha de conèixer que l’execució d’obra entra dins l’àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació de la lletra f) de l’art. 84.U.2n (qualificació com a empresari del promotor i / o contractista i que es tracta d’obres d’urbanització, construcció i rehabilitació d’edificacions).

Els serveis de la redacció del projecte i supervisió de l’obra són accessoris a l’execució immobiliària, aplicant-se la inversió del subjecte passiu a la totalitat de l’operació.

 

 

Regulat a l’art. 84 Llei IVA

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.