La Societat Limitada Laboral i la modalitat de pagament únic de la prestació per desocupació

.

.

.

La Societat Limitada Laboral i la modalitat de pagament únic de la prestació per desocupació

 

 

 

 .

Hi ha hagut en els últims anys modificacions que faciliten que, beneficiaris d’una prestació per desocupació de nivell contributiu, puguin percebre la totalitat de la prestació en la modalitat de pagament únic.

.

Per poder capitalitzar aquesta quantitat en el seu cent per cent, l’activitat econòmica que es pretén realitzar ha d’estar emmarcada en algun dels àmbits següents:

.

 • Constituir una cooperativa o incorporar-se a una ja constituïda, com a soci treballador o de treball i de caràcter estable no temporal.
 • Constituir una societat laboral o incorporar-se a una ja constituïda com a soci treballador o de treball de caràcter estable no temporal.
 • Desenvolupar una activitat com a professional liberal o com a treballador autònom. En el supòsit de treballadors autònoms sense discapacitat l’import de la capitalització correspon al de la inversió necessària per desenvolupar l’activitat, amb el límit màxim del seixanta per cent de l’import de la prestació per desocupació de nivell contributiu pendent de percebre, excepte per a aquells beneficiaris que siguin, en la data de la sol·licitud, homes que tinguin fins a 30 anys d’edat o dones que tinguin fins a 35 anys, en què el límit a capitalitzar pot arribar al cent per cent.

 

.

Així, la Societat Limitada Laboral és una de les poques vies de finançament de les quals es poden beneficiar els nous emprenedors obtenint, si ho desitgen, el cent per cent de la prestació pendent.

.

Aquesta forma jurídica està regulada per la Llei 4/1997 de Societats Laborals. En aquest tipus de societats la majoria del capital social ha de ser propietat dels treballadors que ofereixen serveis retribuïts de forma personal i directa, i amb una relació laboral per temps indefinit. A més, requereix un mínim de tres socis perquè cap d’ells tingui una participació superior a un terç del capital social.

.

En la seva denominació ha de figurar la indicació “societat de responsabilitat limitada laboral” o l’abreviatura SLL.

La societat s´ha de inscriure en el Registre Mercantil per adquirir la seva personalitat jurídica, però com veurem més endavant, prèviament, ha d’obtenir la qualificació com laboral per part del Registre de Societats Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

El seu capital social es divideix en participacions socials. I ha de ser per un import mínim de 3.000,00 euros. Aquest capital social ha d’estar subscrit i desemborsat en la seva totalitat.

.

Els tràmits per a la constitució i posada en marxa de la societat són els següents:

.

 •  Elaboració dels Estatuts.
 • Certificat bancari en què consti el dipòsit, a nom de la Societat, del cent per cent del capital.
 • Atorgament d’escriptura pública i protocol·lització dels Estatuts davant notari. Cal presentar un certificat del Registre Mercantil Central que acrediti la no existència d’una altra societat amb la mateixa denominació. Aquesta certificació té una validesa de dos mesos des de la data de la seva expedició.
 • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en l’organisme competent de cada comunitat autònoma.
 • Sol·licitud de qualificació, inscripció i certificació com Societat Laboral en el Registre Administratiu de Societats Laborals.
 • Inscripció en el Registre Mercantil. Per a aquesta inscripció caldrà aportar la certificació del Registre Administratiu corresponent, en la qual consti que la mateixa ha estat qualificada com a tal i inscrita. Des de la inscripció en el Registre Mercantil la societat adquireix personalitat jurídica pròpia.
 • Sol·licitud del Número  d’Identificació Fiscal, a l’Agència Tributària.
 • Declaració prèvia a l’inici en l’activitat, a l’Agència Tributària.
 • Declaració d’Alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, a l’Agència Tributària.
 • Legalització dels llibres oficials, en el Registre Mercantil.
 • Alta de la Societat Laboral com a empresa en la Seguretat Social.
 • Afiliació dels socis i treballadors a la Seguretat Social, amb anterioritat a la iniciació de la prestació de serveis.
 • Comunicació de l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral, en l’Àrea Funcional de Treball i Immigració corresponent.
 • Inscripció de patents, models, dissenys industrials, marques i rètols, en el Registre de la Propietat Industrial.
 • Inscripció d’immobles aportats, en el Registre de la Propietat Immobiliària.

.

L’enquadrament dels socis i treballadors en el sistema de la Seguretat Social és el següent:

.

Els socis treballadors de les societats laborals, sigui quina sigui la seva participació en el capital social i tot i que formin part de l’òrgan d’administració social, tindran la consideració de treballadors per compte d’altri a efectes de la seva inclusió en el règim general o especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat, i quedaran compresos en la protecció per desocupació i en l’atorgada pel Fons de Garantia Salarial, quan aquestes contingències estiguin previstes en el dit règim.

.

Aquests socis treballadors s’assimilen a treballadors per compte d’altri a efectes de la seva inclusió en el Règim de la Seguretat Social que correspongui, amb exclusió de la protecció per desocupació i de l’atorgada pel Fons de Garantia Salarial, en els següents supòsits:

• Quan, per la seva condició d’administradors socials, realitzin funcions de direcció i gerència de la societat i siguin retribuïts per l’exercici d’aquest càrrec, estiguin o no vinculats, simultàniament, a la mateixa mitjançant relació laboral comuna o especial.

• Quan, per la seva condició d’administradors socials, realitzin funcions de direcció i gerència de la societat i, simultàniament, estiguin vinculats a la mateixa mitjançant relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.

.

Finalment destacar, que podran acollir-se al  Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o autònoms aquells socis treballadors que la participació en el capital social, més la participació del cònjuge i els parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau, amb els quals convisqui, arribi almenys al 50% del capital social.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.