La responsabilitat legal dels membres dels òrgans de govern de les associacions

.

.

Les persones físiques que formen part dels òrgans de govern han d’actuar en interès de l’associació. El fet que els càrrecs s’exerceixin de manera desinteressada i voluntària no exonera la responsabilitat de l’associació, entenent aquesta responsabilitat com l’obligació de respondre d’un dany davant la justícia.

En el marc català, la regla general és que les associacions responen pels danys que l’òrgan de govern, els membres d’aquest o altres representants, causin a terceres persones per acció o omissió, en el compliment de les funcions que tenen encomanades. Això sens perjudici de la responsabilitat directa i solidària per fet propi de la persona o les persones causants del dany.

L’article 322.17 del  Llibre III del Codi Civil  estableix el règim de responsabilitat dels membres de les juntes directives, i regulen com responen personalment dels danys que causin a l’entitat, socis o tercers per incompliment de la llei, dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs funcions.

.

Supòsits bàsics de la responsabilitat dels membres dels òrgans de govern

.

  • Responsabilitat abans de la inscripció:

Els membres de l’òrgan de govern que s’hagin encarregat de promoure la inscripció d’una persona jurídica són els que responen personalment de les conseqüències que es puguin derivar de la manca d’aquesta inscripció en cas de negligència o culpa.

  • Existència d’un dany

Quan el Llibre III del Codi Civil exigeix la producció d’un dany està pensant en la responsabilitat civil i patrimonial de l’entitat, és un dany que es pugui valorar en una reclamació de caire econòmic.

  • Actuació negligent

Cal que es produeixi un incompliment de la llei, dels estatuts o un acte o omissió negligent i aquesta actuació s’haurà de produir en exercici del càrrec i d’una manera poc diligent.

Existeix una relació directa entre el càrrec que un membre ocupa, les obligacions pròpies derivades d’aquest càrrec i la diligència que els resulta exigible.

La responsabilitat també es pot generar com a conseqüència d’una  conducta omissiva quan no es gestiona o no s’actua. S’entén que la inactivitat esdevé un incompliment de les obligacions quan prèviament existeix una obligació de fer.

L’actuació o la inactivitat s’ha de produir en qualitat de membre de l’òrgan de govern i dins de l’exercici de les seves funcions, ja que en cas contrari, estaríem parlant d’una responsabilitat individual dins del seu àmbit privat.

En tot cas, el dany ha de estar ocasionat i produït com a conseqüència de l’actuació o inactivitat dels membres de l’òrgan de govern.

.

Causes d’exoneració de responsabilitat

.

Quan la responsabilitat no es pot imputar a una o més persones determinades de l’òrgan de govern, responen tots els membres de la junta o del patronat de manera solidària excepte:

–     Els que s’han oposat a l’acord i no han intervingut en la seva execució.

–    Els absents que no han intervingut en l’adopció ni en l’execució de l’acord, s’hi hagin oposat formalment en saber-ho.

Una de les maneres que tenen els membres dels òrgans de govern absents o dissidents de poder acreditar que s’ha fet tot el possible per evitar el dany o d’oposar-se a l’acord, és l’exercici de l’acció de responsabilitat contra la resta dels membres de l’òrgan de govern causants del dany.

.

L’acció de Responsabilitat

.

L’exercici de l’acció de responsabilitat per danys a l’associació ha d’ésser acordat per l’assemblea general i per majoria simple.

Un nombre d’associats que representin almenys el 10% dels vots socials o el percentatge que estableixin els estatuts, pot exercir l’acció de responsabilitat, en interès de l’associació en els casos següents:

a) Si no es convoca l’assemblea general sol·licitada per acordar l’exercici de l’acció de responsabilitat.

b) Si l’acord adoptat és contrari a l’exigència de responsabilitat.

c) Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d’un mes a comptar de l’adopció de l’acord.

L’acció de responsabilitat en interès de l’associació prescriu al cap de tres anys de la data en què els responsables cessen en el càrrec.

Cal que els membres dels òrgans de govern tinguin en compte que el fet d’haver presentat la seva dimissió o d’haver cessat en el càrrec no és cap garantia que no es pugui dirigir contra ells una acció d’aquest tipus.

L’exercici de l’acció de responsabilitat individual per danys a tercers dels associats o dels tercers per actes o omissions dels membres dels òrgans de govern que hagin lesionat llurs drets o interessos és independent de l’acció de responsabilitat per danys a l’associació. Aquesta acció prescriu també al cap de tres anys.

Cessament en el càrrec

A les associacions, l’acord de l’assemblea d’exercir l’acció de responsabilitat determina necessàriament la separació dels membres de l’òrgan de govern afectats. En tot cas, l’assemblea general pot acordar en qualsevol moment la separació de llurs funcions d’algun o de tots els membres de la junta directiva.

La responsabilitat penal dels administradors d’una associació

.

La responsabilitat penal ve generada per la comissió d’un acte que pot ser constitutiu d’il·lícit penal. Aquelles persones que actuïn com administradors d’una associació o en el seu nom o representació, respondran personalment.

Aquesta responsabilitat es pot produir tot i que no concorrin en la persona concret les condicions del tipus penal, però aquelles circumstàncies sí que es donin en l’associació en representació de la qual actuï (art. 31 i 31bis CP). Aquesta responsabilitat pot estendre’s a aquells que “de fet o de dret” administrin l’entitat, cosa que implica un cercle lleugerament més ampli als que nominalment ocupin el càrrec.

Si en sentència s’imposa una pena de multa a l’autor del delicte, serà responsable del seu pagament de manera directa i solidària la persona jurídica en nom de la qual es va actuar.

El fet que el càrrec de membre de junta directiva sigui gratuït i l’existència d’un sistema de responsabilitat similar al dels administradors d’empreses, pot provocar que a vegades sigui difícil que les persones acceptin el càrrec.

Un dels instruments que moltes entitats fan servir per pal·liar els riscos que assumeixen els membres de les juntes directives és la contractació d’una assegurança d’administradors i directius que cobreixi una part important de la seva responsabilitat.

Font:

http://www.suport.org/publicos/guias/guia_organs.pdf

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

      

This site is registered on wpml.org as a development site.