El contracte de treball a temps parcial

 

.

Durant els últims anys són diversos els canvis que han sofert els contractes de treball a temps parcial. Així, sembla interessant fer un petit resum de les característiques més significatives d’aquest tipus de contractació, en auge a causa de la situació econòmica en què es troba el nostre país.

.

Un contracte de treball s’entén subscrit a temps parcial, quan s’acorda entre les parts contractants la prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable, a la jornada prevista en el conveni col·lectiu o, si no a la jornada màxima legal.

.

Durada

.

La durada d’aquests contractes pot ser per temps indefinit o per durada determinada en els supòsits en què es prevegi aquesta possibilitat en la corresponent norma. Assenyalar, que si la durada efectiva d’aquests contractes és inferior a set dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns s’incrementarà en un 36 per 100.

Podran realitzar-se els següents contractes per durada determinada a temps parcial:

o Contractació per a la realització d’una obra o servei determinat.

o Contractació per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes.

o Contractació per substitució de treballadors amb reserva del lloc de treball. Sempre que la jornada del treballador substituït fos a temps parcial, el contracte complementi la jornada reduïda de treballadors amb reducció de la mateixa per exercici del dret reconegut en l’article 37, apartats 4 i 5, de l’Estatut dels Treballadors, o que de conformitat amb el que s´estableix legal o convencionalment s’hagi acordat una reducció temporal de jornada del treballador substituït, així com quan els treballadors gaudeixin a temps parcial del permís de maternitat, adopció o acolliment, i finalment si el lloc de treball objecte de cobertura temporal anés a tenir una cobertura definitiva a temps parcial.

o Contractes en pràctiques.

o Contracte de relleu.

o Contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.

 

Altres característiques

.

La jornada diària en el treball a temps parcial es pot fer de forma continuada o partida.

El contracte s’ha de formalitzar per escrit segons model oficial, en el qual ha de figurar, el nombre d’hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any contractades i la seva distribució. Si no s’observen aquestes exigències, el contracte es considera subscrit a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

Els treballadors a temps parcial tenen els mateixos drets que els treballadors a temps complet.

En el cas que el contracte a temps parcial es celebri per temps determinat o temporal, a la finalització del mateix, el treballador té dret a rebre una indemnització, excepte si és un contracte d’interinitat o en pràctiques.

.

Les hores complementàries

.

Hi ha la possibilitat de pactar la realització d’hores complementàries entre empresari i treballador. Aquestes hores també han patit algun canvi legislatiu.

Són hores complementàries les realitzades com a addició a la jornada ordinària, en els contractes indefinits i temporals a temps parcial, sempre que la jornada de treball no sigui inferior a deu hores setmanals en còmput anual.

Aquestes hores són pactades expressament amb el treballador en el contracte de treball o amb posterioritat i ha de constar per escrit. El pacte ha de recollir el nombre d’hores complementàries que  podran ser requerida per l’empresari.

En cas de la realització de les hores pactades, el treballador haurà de conèixer el dia i l’hora de la seva realització amb un preavís mínim de tres dies, llevat que per conveni s’estableixi un altre termini.

En el RDL 16/2013, de 20 de desembre, es va incrementar el nombre d’hores complementàries, fixant com a límit el 30% de les hores ordinàries (abans el 15%), ampliable fins al 60% per conveni i es redueix el termini de preavís per realitzar aquestes hores, que passa de 7 a 3 dies.

També es va introduir un nou sistema d’hores complementàries en contractes indefinits a temps parcial sobre la base de l’acord voluntari del treballador:

• Només s’admet la seva realització en el cas que el contracte de treball a temps parcial sigui per temps indefinit.

• No existeix preavís mínim, si bé el percentatge no podrà superar el 15%, ampliable per conveni col·lectiu fins al 30%.

• Estableix l’obligació de registrar dia a dia la jornada de treball, ordinària o complementària, per permetre un millor control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Cal destacar que la negativa del treballador a la realització d’aquestes hores no constituirà conducta laboral sancionable.

És obligació de l’empresari conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un mínim de quatre anys i ha de lliurar al treballador, juntament amb el rebut de salari, un resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.

La retribució de l’hora complementària es realitzarà pel mateix import que l’ordinària i s’han de computar a l’efecte de base de cotització a la Seguretat Social.

Les hores complementàries efectivament realitzades s’han de retribuir com a ordinàries, computant-se a efectes de bases de cotització a la Seguretat Social i períodes de carència i bases reguladores de les prestacions. A aquest efecte, el nombre i retribució de les hores complementàries realitzades s’ha de recollir en el rebut individual de salaris i en els documents de cotització a la Seguretat Social.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.