Causes d´extinció del contracte de treball primera part

.

.

L´extinció del contracte de treball comporta l´aturada de la relació laboral que uneix  empresa o entitat i  treballador, motivant que ambdues parts quedin alliberades de les prestacions a les quals s´havien compromès.

.

.

Trobem diferents supòsits d´extinció del contracte de treball:

-Extinció per mutu acord.

-Per causes que figuren vàlidament al contracte de treball.

-Extinció per impossibilitat objectiva sobrevinguda

-Extinció de contracte per jubilació

-Extinció per decisió unilateral d´una de les parts.

.

Degut a que el blog podria resultar massa extens, dedicarem aquest primer als quatre primers supòsits d´extinció i més endavant un altre per quan l´extinció és per decisió unilateral d´una de les parts.

 

Extinció del contracte per mutu acord

 

L´extinció de la relació laboral té lloc de mutu acord entre les parts, es por fer mitjançant comunicació oral o escrita.

Comporta que el treballador no tingui dret a la prestació per atur i tampoc té dret a cap indemnització.

El treballador sí que rebrà, per part de l´empresa, la part que li correspon de la liquidació i quitança pel temps treballat.

 

Per causes que figuren vàlidament al contracte de treball

.

L´extinció té lloc per les causes consignades al contracte de treball, sempre que compleixi els següents requisits:

–          Consti al contracte de forma concreta.

–          No siguin causes contràries a la llei.

–          Siguin possibles i es produeixin efectivament.

–          No soguin abusives per part de l´empresari.

En aquest cas, el treballador pot optar a la prestació per atur i a la part de la liquidació.

En el cas que el contracte s´extingeixi perquè s´ha acabat el temps acordat o perquè ha finalitzat l´obra o servei objecte del contracte, si el contracte ha tingut una durada superior a un any, l´empresari es troba obligat a preavisar al treballador amb un mínim de 15 dies d´antelació a la data d´extinció.

L´incompliment d´aquest preavís prorroga automàticament el contracte fins al termini màxim permès i dóna dret al treballador a rebre una indemnització igual al salari dels dies de manca de preavís.

 

El treballador té dret a la prestació per atur i a una indemnització per finalització del contracte segons la data en que s´ha celebrat el contracte:

–          Contractes celebrats a partir de 01/01/2012, 9 dies.

–          Contractes celebrats a partir de 01/01/2013, 10 dies.

–          Contractes celebrats a partir de 01/01/2014, 11 dies.

–          Contractes celebrats a partir de 01/01/2015, 12 dies.

 

Extinció per impossibilitat objectiva sobrevinguda

.

Si es donen circumstàncies que impossibiliten de manera sobrevinguda i definitiva l´execució d´alguna de les prestacions essencials del contracte, el contracte pot extingir-se. Les circumstàncies poden afectar o bé al treballador o bé a l´empresari.

  • Impossibilitat sobrevinguda que afecta el treballador.

Les causes que motiven la impossibilitat del treballador i la conseqüent extinció del contracte són: mort i incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

 

  • Impossibilitat sobrevinguda que afecta a l´empresari:

a)      Mort o incapacitat de l´empresari persona física, sempre que no es produeixi una continuïtat de l´activitat empresarial.

El treballador té dret a percebre una indemnització d´un mes de salari.

b)      Força major, empresari persona jurídica, s´entén que ens troben davant aquesta situació quan es produeix un fet imprevisible o inevitable que impedeixi l´execució del contracte de treball real o definitivament.

El treballador té dret a percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats.

 

Extinció de contracte per jubilació

.

En cas de jubilació del treballador, aquest és lliure per a decidir en quin moment vol jubilar-se, sempre que compleixi amb els requisits per tenir accés a la prestació de jubilació en alguna de les seves modalitats.

En cas de jubilació de l´empresari persona física, el contracte de treball s´extingeix sempre que l´empresari reuneixi el requisits per sol·licitar la pensió i no es produeixi continuïtat empresarial.

En aquest cas el treballador té dret a percebre una indemnització equivalent a un mes de salari.

 

 

 Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 


This site is registered on wpml.org as a development site.