Impost sobre Societats obligatori per a les associacions quan el volum d’ingressos total supera els 75.000 €

 

 

 .

A partir de l’1 de gener de 2015, d’acord amb l’article 124 de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats, per a les entitats sense afany de lucre que no estan acollides a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, s’inclou la no obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats quan és compleixin a els següents requisits:

a)      que els ingressos totals no superin a els 75.000 euros anuals.

b)      que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin a els 2.000 euros anuals.

c)       que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

.

L’obligació de presentar la declaració per aquest impost, afecta a les entitats que compleixen els requisits anteriors, i això comporta que les entitats han de portar la comptabilitat de forma que quedin identificats els ingressos i les despeses exemptes i no exemptes, on es pugui diferenciar l’activitat exempta de tributació i la no exempta. A banda, la comptabilitat facilitarà a l’entitat els estats comptables necessaris (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys) per a poder confeccionar l’impost de societats.

.

Recordem que les activitats exemptes, per aquestes entitats, únicament son les quotes de socis, les subvencions i els donatius rebuts, i les no exemptes son les quotes dels usuaris de les activitats, les procedents de l’emissió de factures i els derivats del capital, com ara els interessos bancaris o els lloguers de locals propietat de l’entitat.

.

En aquest cas el tipus impositiu a aplicar serà d’un 25%, per el 2015.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.