Els dividends en una societat pime

Què són?

Quan una empresa obté beneficis, l’òrgan d’administració decideix si ho torna a invertir en el negoci o si ho paga als socis en forma de dividends. 

Per tant, els dividends són la part dels beneficis corporatius que se li assigna als socis.  

Dels beneficis que ha obtingut la societat, es decideix invertir en el negoci si cal perquè les necessitats de finançament així ho requereixen, o es paga als socis .

Es tracta de trobar l’equilibri entre reforçar la solidesa financera de l’empresa i procurar una rendibilitat satisfactòria per als seus socis .

Seran els socis els que hauran d’aprovar el repartiment de beneficis , a proposta del Consell d’Administració , mitjançant un acord de la Junta General , acordant la forma de pagament i el moment en què es realitzarà.   

.

Cóm es calculen?

Els dividends provenen dels guanys, actuals o acumulats, i es reparteixen en proporció a la participació que tingui el soci en el capital social. Això no obstant , si en els estatuts es pacta un altre tipus de repartiment haurà d’estar-se al que disposi en els estatuts.   

Quan hi ha beneficis en l’exercici , abans d’acordar la xifra a repartir en dividends, s’ha de tenir en compte els següents requisits:

 • Que no hi hagi pèrdues a compensar d’anys anteriors. Si les hagués, l’aplicació del resultat s’ha de destinar a compensar aquestes pèrdues. 
 • Que estigui coberta la Reserva Legal: per exigències legals, al menys un 10% del benefici obtingut s’ha de destinar a reserva legal. Aquesta pràctica haurà de complir fins que es cobreixi el 20% del capital social.
 • Que la societat no es trobi en desequilibri patrimonial: quan el patrimoni net és inferior a la meitat del capital social. En aquest cas es considera que és causa de dissolució d’una societat.
 • Si a la societat figuren despeses de R+D, l’import de les reserves disponibles de la societat haurà de ser com a mínim igual a l’import de les despeses que tingui la companyia per aquest concepte. 
 • Si hi ha reserves estatutàries : quan els socis, voluntària i estatutàriament, s’obliguen a reservar un percentatge del benefici social anual a augmentar els fons propis. A l’hora de distribuir els beneficis s’ha de respectar el convingut.

Si amb els beneficis es cobreixen totes les exigències de les reserves, es pot acordar a la Junta General la destinació dels beneficis per a repartir-los com a dividends.

.

Quan es paguen?

Com a norma general el repartiment de dividends als socis es fa amb càrrec a beneficis de l’exercici tancat, i aquests es distribueixen en el moment de l’aprovació de comptes. 

En ocasions, la societat lliura als seus socis dividends abans de l’aprovació dels comptes anuals. És el que es coneix com un dividend actiu a compte i serà deduït en el moment del pagament del dividend que resulti de la distribució de resultats.  

Aquest dividend a compte està supeditat a unes condicions:  

 • S’exigeix als administradors que formulin un estat comptable en què es posi de manifest que hi ha liquiditat per al pagament. 
 • S’estableix que la quantitat màxima que es distribuirà serà la quantia dels resultats obtinguts des de la fi de l’últim exercici, deduint:
  • L’estimació de l’impost a pagar per aquests resultats
  • Les pèrdues procedents d’exercicis anteriors
  • Les quantitats necessàries per a dotar les reserves obligatòries legal i estatutàriament.

.

Tributació

La societat que reparteix dividends està obligada a practicar una retenció del 19% (des del 01/01/2016) sobre el dividend.

No obstant això, no a tots els socis ha de practicar-se la retenció, ja que dependrà de les característiques de cada soci:

 • Soci persona física : en cas que el soci sigui una persona física ha de practicar-se la retenció del 19%, amb independència de la participació que tingui el soci en la societat. 
 • Soci persona jurídica : no obstant, si el soci és una persona jurídica s’han d’aplicar les següents regles: 
  • si el soci té una participació inferior al 5%a la societat, ha de practicar-se la retenció.  
  • si el soci té una participació superior al 5% no ha de practicar-se la retenció si concorren els supòsits següents:  
   • Quan el soci tingués la participació durant l’any anterior de manera ininterrompuda.
   • Quan el soci lliuri a la societat que reparteixi el dividend un certificat que acrediti que tingui dret a l’exempció per motiu de “doble imposició”.

La retenció ha de declarar-se en el moment en que el dividend és exigible. Si a la Junta General no es diu res respecte a la data de cobrament dels dividends, s’entén que el dividend és exigible a partir de l’endemà de la Junta que acordi el repartiment.    

El ingrés de la retenció es realitza mitjançant el model 123 .

.

Tributació ingrés Dividends a efectes Impost Societats

El repartiment de dividends realitzats dins d’Espanya entre les empreses matrius i les seves filials, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2021 , estaran exempts quan es compleixi el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui, a el menys de el 5%, (s’ha eliminat el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació és superior a 20 milions d’euros vigent fins al 2020).

I l’import que resultarà exempt serà de el 95% d’aquest dividend a partir del 2021 (fins al 2020 l’exempció era plena, de el 100%).

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.