Noves ajudes per a autònoms

 

Mitjançant el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, s’acorda la pròrroga fins el 30 de setembre de 2021 les prestacions extraordinàries vigents dels treballadors autònoms que van veure interrompuda la seva activitat a causa de les mesures de contenció i limitació adoptades per les autoritats sanitàries, a més d’incloure noves exoneracions en les quotes a la Seguretat Social.

 

Exoneracions de quotes a la Seguretat Social per a autònoms

Exoneracions de les quotes a la Seguretat Social per als propers 4 mesos. A partir del 1 de juny, les persones treballadores autònomes que estiguessin en alta i cobressin des del 31 de maig alguna de les prestacions per cessament d’activitat, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions en les següents quanties:

  • 90% de les cotitzacions corresponents a al mes de juny
  • 75% en el mes de juliol
  • 50% en el mes d’agost
  • 25% en el mes de setembre

Aquestes bonificacions s’aplicaran als treballadors autònoms que mantinguin l’alta d’autònoms fins al 30 de setembre 2021 i esgotin les prestacions que cobraven.

 

Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.

A partir del 1 de juny, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat regulada en l’article 7 de Reial Decret 2/2021, de 26 de gener.

Per accedir a la prestació haurà d’acreditar, en el segon i tercer trimestre del al 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més de l’50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del al 2019; així com no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Per realitzar el càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon i tercer trimestre del 2019 i es compararà amb el segon i tercer trimestre del al 2021.

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base de cotització mínima que correspongui en funció de l’activitat.

 

Prestació extraordinària per suspensió temporal de l’activitat

A partir del 1 de juny, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la pandèmia, o mantinguin pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada , tindran dret a una prestació extraordinària de durada màxima de 4 mesos, fins a l’aixecament de les mesures o el 30 de setembre de 2021.

Per accedir serà requisit estar afiliat a el Règim especial d’autònoms a l’almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat quan aquesta sigui anterior a l’1 de juny de 2021 i trobar-se a l’corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

La quantia de la prestació serà de l’70% de la base mínima de cotització que correspongui, s’incrementarà en un 40% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre de família nombrosa.

A més, el treballador autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat o des l’1 de juny 2021 fins a l’últim dia del mes següent en que s’aixequi aquesta mida o fins al 30 de setembre de 2021.

 

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms de temporada

Són considerats treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el règim d’autònoms. Durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 en cadascun dels anys.

Per accedir a la prestació s’han de complir els requisits següents:

  • Aquesta prestació requerirà haver cotitzat un mínim de quatre mesos i un màxim 7 a cadascun dels anys 2018 i 2019.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
  • No obtenir durant el segon i tercer trimestre del l’any 2020 i uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
  • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent a més de 60 dies durant el segon i tercer trimestre del l’any 2021.
  • Incompatible amb el treball per compte aliè.

La quantia d’aquesta prestació serà equivalent a l’70% de la base mínima de cotització i inclou l’exoneració de les quotes.

Durant la percepció de la prestació no existirà l’obligació de cotitzar.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors afectats per una suspensió temporal de tota activitat.

Els treballadors autònoms que, a 31 de maig, estiguessin cobrant la prestació extraordinària per cessament de l’activitat afectats per una suspensió temporal de tota la activitat com a consequència del COVID 19 podran percebre la prestació durant el temps que la seva activitat estigui suspesa o com a màxim fins el 30 de setembre de 2021.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.