Despeses de representació

 

Entenem per despeses de representació aquelles despeses destinades a que el treballador representi, promocioni, consolidi o millori la relació i imatge de l’empresa davant dels clients amb la finalitat de rebre un benefici comercial i empresarial. Serien, per exemple, els dinars i sopars, reunions per promocionar el producte i altres elements propis de les relacions públiques, i, en conseqüència, totes elles tenen la seva implicació fiscal en l’Impost de Societats.

.

És important diferenciar de les despeses de viatge que són les derivades de les activitats d’un empleat en un lloc diferent del centre de treball habitual on desenvolupa la seva activitat per exigències del treball. Serien per exemple, els desplaçaments d’un empleat a les oficines d’un client per oferir-li una formació o les despeses d’un tècnic per solucionar un problema.

.

La Llei de l’Impost de Societats estableix que les despeses de representació deduïbles són aquelles considerades com a necessàries per a l’activitat de l’empresa i per generar ingressos a la mateixa, o sigui, aquelles destinades a que el treballador representi o millori la imatge de l’empresa davant als clients amb un objectiu empresarial.

.

Es consideraran despeses de representació deduïbles les següents:

-Les despeses per atencions amb clients o proveïdors: estades en hotels per a clients, invitacions a dinars, assistència a esdeveniments, lliurament de regals d’empresa.

-Les despeses que, d’acord amb els usos i costums s’efectuen respecte al personal de l’empresa com són les cistelles de Nadal.

-Les despeses realitzades per promocionar la venda de béns o la prestació de serveis

-Les despeses que es correlacionin amb els ingressos.

Sempre i quan:

-Puguin ser imputables de manera comptable: ha d’estar comptabilitzat i ha d’aparèixer en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici.

-Han d’estar justificats documentalment: factures completes, Rebuts, nòmines, etc.

D’acord amb l’article 15 de la Llei 27/2014, de l’Impost de Societats, els límits que existeixen per a les despeses de representació s’estableixen en un límit de l’1% sobre la xifra de negocis anual per al muntant deduïble de les despeses de representació .

.

Comptablement es registraran en comptes del subgrup 62, considerant dins del compte 627 “publicitat, propaganda i RRPP” aquelles com els menjars dels comercials amb els clients, i dins d’una 629 “D’altres serveis” les despeses de viatges i dietes.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.