.

 

.

D’acord amb la instrucció 4/2014 dictada per la Direcció de Recaptació de l’AEAT, es recullen els següents criteris per a la concessió d’ajornaments, amb l’objectiu de facilitar el pagament de deutes tributaris en aquelles situacions en què l’obligat tingui dificultats puntuals i transitòries, havent d’evitar que s’utilitzin com a instruments d’ajornament dels terminis de pagament de les obligacions tributàries o com a manera de finançament.

.

.

PRIMERA. ÀMBIT D’APLICACIÓ

S’exclouen:

-Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de deutes de responsabilitat civil per delictes contra la Hisenda Pública

-Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament de deutes que tenen la consideració de retencions i ingressos a compte i de deutors en situació de concurs de creditors.

.

SEGONA. TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT

.

1. Dificultats econòmic-financeres transitòries

Es podria considerar com a indici de dificultats econòmic-financeres de caràcter estructural:

-L’incompliment generalitzat de les obligacions de pagament de les obligacions tributàries per part de l’obligat en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.

-La presentació reiterada i sistemàtica de sol·licituds d’ajornament o fraccionament per part de l’obligat.

2. Tramitació automatitzada

Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament es tramitaran de forma automatitzada.

.

TERCERA. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT

1. Concessions

-Si la resolució d’ajornament o fraccionament es pot demorar un termini superior a 2 mesos, podrà fixar-se un calendari provisional de pagaments.

-El calendari de pagaments podrà tenir una durada màxima de 3 mesos. S’establiran pagaments de caràcter mensual i amb data de venciment el dia 20 del mes corrent.

-La concessió de períodes de carència haurà de ser excepcional i en tot cas, no podrà ser superior a 3 mesos.

-Les quotes de pagament seran constants.

-La periodicitat de pagament en els fraccionaments ha de ser mensual.

2. Terminis de concessió

Quan l’obligat presenti una sol·licitud d’ajornament o fraccionament i l’import total de deute pendent sigui igual o inferior a 1.000 euros, s’haurà de resoldre l’ajornament en atenció a la proposta de terminis que l’obligat hagi indicat en la seva sol·licitud.

A efectes de la determinació de l’import de deute pendent, s’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la pròpia sol·licitud com qualssevol altres del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament , així com l’import dels venciments pendents d’ingrés.

No obstant això, si en aquest cas l’òrgan de recaptació competent considera que no resulta convenient atendre la proposta de pagament de l’obligat, la sol·licitud d’ajornament s’ajustarà als terminis màxims que s’indiquen a continuació.

-Deutes d’import igual o inferior a 1.000 euros: 3 terminis mensuals.

-Deutes superiors a 1.000 euros i iguals o inferiors a 5.000 euros: 9 terminis mensuals.

-Deutes superiors a 5.000 euros i iguals o inferiors a 10.000 euros: 12 terminis mensuals.

-Deutes superiors a 10.000 euros i iguals o inferiors a 18.000 euros: 18 terminis mensuals.

La resta de supòsits tenint en compte garanties ofertes o en situació preconsursal, no es tracten en aquest blog.

3. Denegacions

Quan es considera que l’obligat al pagament presenta de forma continuada sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament d’un mateix concepte tributari, els òrgans de recaptació han de procedir a la denegació de les sol·licituds que es presentin, per apreciar l’existència de dificultats econòmic-financeres de caràcter estructural.

Aquesta Instrucció és aplicable a les sol·licituds presentades a partir de l’1 gener 2015.

http://www.fiscal-impuestos.com/files-fiscal/NFL017225.pdf

L’import sobre el qual es pot sol·licitar el fraccionament no té límit, encara que sí es distingeix entre deutes inferiors a 18.000 euros, per a les quals no cal presentar un aval. Els deutes que superin aquesta quantitat, necessitaran una garantia en forma d’aval bancari, garantia hipotecària o assegurança de caució.

.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Tags:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.