Category Archives: Associacions

El reglament intern d´una associació

  ..El reglament de règim intern, és un document propi que les entitats utilitzen per a desenvolupar matèries ja recollides als estatuts i on es recullen especificitats. Un reglament intern ha de ser útil i s'ha de redactar a mida de les necessitats de l'entitat, buscant la simplicitat i cobrint les àrees que interessen, basant-se…
Llegir més

Àmbit territorial d’aplicació d’una Associació

Resulta jurídicament rellevant distingir entre àmbit autonòmic o àmbit estatal d’una associació, ja que aquest determina l’àmbit territorial d’actuació de l’entitat. S’entén que una associació serà d’àmbit autonòmic català quan desenvolupi principalment les seves activitats dins de l’àmbit territorial de Catalunya. Una associació serà d’àmbit estatal quan desenvolupi principalment les seves activitats en dos o…
Llegir més

Mecenatge: Donatius, Patrocinis i Convenis de Col·laboració

. .L'aportació privada a entitats declarades d'utilitat pública, en activitats d'interès general mitjançant el mecenatge, inclouen les donacions i altres formes de mecenatge com els patrocinis i els convenis de col·laboració. Totes elles es contemplen dins del règim fiscal de les entitats beneficiàries del mecenatge, on els incentius fiscals es regulen en la Llei 49/2002.…
Llegir més

Com es gestionen les AMPAs a Catalunya?

.  Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, conegudes com AMPAs, són entitats de dret privat amb l'objectiu fonamental de representar els interessos dels pares, mares o tutors legals en els centres educatius dels seus fills. Estan integrades pels pares i mares de l'alumnat pertanyent a l’escola en què es trobin els seus fills i…
Llegir més