Category Archives: Associacions

La nova Llei de Transparència a les Entitats del Tercer Sector

La nova llei apareix en un moment en què el debat social contra la corrupció i l'opacitat en l'administració pública necessita resposta. . Aquesta llei regula determinades obligacions de transparència, no només per a les administracions públiques, sinó també per a entitats privades que percebin durant un any subvencions o ajuts públics. Per tant, aquesta llei…
Llegir més

El reglament intern d´una associació

  ..El reglament de règim intern, és un document propi que les entitats utilitzen per a desenvolupar matèries ja recollides als estatuts i on es recullen especificitats. Un reglament intern ha de ser útil i s'ha de redactar a mida de les necessitats de l'entitat, buscant la simplicitat i cobrint les àrees que interessen, basant-se…
Llegir més

Àmbit territorial d’aplicació d’una Associació

Resulta jurídicament rellevant distingir entre àmbit autonòmic o àmbit estatal d’una associació, ja que aquest determina l’àmbit territorial d’actuació de l’entitat. S’entén que una associació serà d’àmbit autonòmic català quan desenvolupi principalment les seves activitats dins de l’àmbit territorial de Catalunya. Una associació serà d’àmbit estatal quan desenvolupi principalment les seves activitats en dos o…
Llegir més