Els llegats solidaris

Darrerament hem sentit com en els últims anys han incrementat els testaments solidaris. Els llegats solidaris són testaments de persones que decideixen deixar per escrit davant notari que el seu patrimoni o part d’ell, es lliuri a entitats benèfiques.

Les donacions “mortis causa” són, doncs, les que es realitzen per un acte testamentari del donant, atès que així ha estat previst en un testament, un codicil o memòria testamentària.

Arran de la crisi, els llegats solidaris s’han multiplicat gairebé per quatre i han permès destinar-los a necessitats socials, sobretot a través d’organitzacions que treballen per pal·liar la pobresa al nostre país.

Un testament solidari es reflecteix mitjançant les darreres voluntats del difunt on s’inclou una o diverses entitats, ja sigui deixant tot o una part del patrimoni (com a hereus), o un bé en concret (llegat stricto sensu), sigui del valor que sigui.

Són diferents els elements patrimonials que poden rebre les entitats beneficiàries: des de béns immobles que es poden convertir en una casa d’acollida per exemple, diners que es poden destinar a la recerca, un fons d’inversió, obres d’art o qualsevol altre anàleg.

.

Quan una entitat és beneficiària d’un testament solidari, què cal tenir en compte?

D’entrada s’ha de tenir en compte és que els recursos que es donen a entitats, aquestes els reben íntegrament perquè no liquiden impost de successions.

Per tant, els ingressos que percebi l’entitat d’herències i llegats estaran exempts, les adquisicions que realitzi per causa de transmissió mortis causa no estaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions.

.

És molt important subratllar el contingut de l’art. 461-61 del Llibre quart del Codi Civil Català:

“Gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari, encara que no l’hagin pres, els hereus menors d’edat, (…), les persones jurídiques de dret públic, i les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública o d’interès social. També en gaudeixen les herències destinades a finalitats d’interès general.”

Qualsevol disposició testamentària en favor d’una fundació, associació declarada d’utilitat pública, si és acceptada s’entendrà sempre acceptada a benefici d’inventari ex lege, sigui quina sigui la seva voluntat concreta. Així s’evita que puguin ser beneficiàries de patrimonis enverinats. Molt probablement aquesta previsió pot entendre’s aplicable a associacions comuns no declarades d’UP, tot i que l’article transcrit ja es veu no ho diu explícitament.

.

A efectes comptables, els béns rebuts es consideraran no reintegrables quan s’hagin complert les condicions establertes per a la seva donació i no hi hagi dubtes raonables sobre la seva recepció.

Els llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit. Els de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé o servei rebut, sempre que aquest es pugui determinar de manera fiable.

Els llegats en espècie es registraran directament en el patrimoni net de l’entitat, traspassant l’excedent de l’exercici com a ingressos a mesura que es vagin meritant les despeses relacionades amb elles, normalment seguint un criteri sistemàtic i racional. Això podria ser el mètode d’amortització del bé rebut amb el llegat.

Si el llegat s’obté per finançar despeses específiques, la imputació com ingrés es farà quan aquests es meriten.

Si el llegat s’obtenen sense finalitat específica, s’imputen com a ingrés de l’exercici en què es concedeix.

Si els llegats són concedits com a dotació fundacional o fons social, es registraran directament en els fons propis de l’entitat, ja siguin concedides per associats, fundadors o patrons per tercers.

.

A efectes de l’Impost sobre Societats, en la comptabilització dels llegats en les entitats sense ànim de lucre l’habitual és que no es consideri cap efecte impositiu ja que les seves rendes estan exemptes de l’impost sobre societats.

Si l’entitat està acollida a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i compleix tots i cadascun dels requisits regulats a l’article 3, l’herència o llegat estaria exempt de l’Impost sobre Societats, ja que, en el seu article 6 sobre rendes exemptes, estableix que tant les rendes derivades de donatius, donacions, adquisicions o transmissions per qualsevol títol són rendes exemptes.

Si no estiguessin acollits a la Llei 49/2002, haurien d’acudir al Llei 27/2014, en el seu article 110, que també considera com a renda exempta els donatius, donacions, i transmissions a títol gratuït.

Per tant, amb independència del règim fiscal aplicable a les rendes derivades del que s’ha donat estaran exemptes de l’Impost sobre Societats.

.

Cada cop més són les entitats que fan campanyes destinades a persones que valoren la solidaritat en un moment vital que les porta a fer testament a favor d’una o més entitats amb les quals s’han sentit identificades al llarg de la seva vida.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.