Contractació de persones amb discapacitat i novetats en la gestió de la declaració d´excepcionalitat

  • 13/12/2016
  • gestiobcn.com
  • 0

Les obligacions de les empreses  en la contractació de persones amb discapacitat, ja ha sigut tractada en blogs anterior, però aprofitem algunes novetats en la gestió de la declaració d´excepcionalitat al compliment de la quota de reserva del 2%, per tornar a tractar el tema.

En primer lloc recordar, que trobem al Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, en el seu article 42, l´obligació d´empreses públiques i privades , que empren a un nombre de 50 o més treballadors,  a que d’entre ells, almenys el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat.
.

De manera excepcional les empreses públiques i privades podran quedar exemptes de l’obligació de contractar persones amb discapacitat, de manera parcial o total, bé a través d’acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial d’àmbit estatal i, si no, d’àmbit inferior, bé per opció voluntària de l’empresari, degudament comunicada a l’autoritat laboral, i sempre que en ambdós supòsits s’apliquin les mesures alternatives determinades reglamentàriament.

.

S’entén que es dóna la nota d’excepcionalitat:

• Quan la no incorporació d’un treballador amb discapacitat a l’empresa obligada es degui a la impossibilitat dels serveis públics d’ocupació competents o de les agències de col·locació per atendre l’oferta d’ocupació, després d’haver efectuat totes les gestions d’intermediació necessàries per a donar resposta als requeriments d’aquella i concloure amb resultat negatiu, a causa de la inexistència de demandants d’ocupació amb discapacitat inscrits en l’ocupació indicada o que aquest, quan acreditin no estar interessats en les condicions de treball ofertes a l’oferta.

• Quan hi hagi, i així s’acreditin per l’empresa obligada, qüestions de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla de l’empresa.

.

Mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat

Les mesures alternatives que les empreses poden aplicar per complir l’obligació de reserva d’ocupació a favor de les persones amb discapacitat són les següents:

• Celebració d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equip, o de qualsevol altre tipus de béns necessaris per al normal desenvolupament de la activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura.

• Celebració d’un contracte mercantil o civil amb un centre especial d’ocupació, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

• Realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i de creació d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d’utilitat pública, l’objecte social sigui, entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a aquelles i, finalment, la seva integració en el mercat de treball.

• Constitució d’un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un centre especial d’ocupació, d’acord amb el que estableix el Reial Decret pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.

.

Ens trobem novetats en la gestió d´aquets expedients, ja que les empreses que s’acullen a aquestes mesures ja poden realitzar per Internet els tràmits següents:

  • Sol·licitud de la declaració inicial de nova resolució d´autorització per variació de la situació de l´empresa i/o de la plantilla.
  • Sol·licitud de modificacions de la declaració d´excepcionalitat i mesures alternatives autoritzades una vegada transcorre el període de 3 anys de vigència de la declaració d´excepcionalitat.
  • Presentació de la memòria anual.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.