La dotació fundacional

En el moment de crear una Fundació cal aportar una dotació inicial que pot consistir en diners o en altres béns, que han d’ésser adequats per iniciar o dur a terme les activitats fundacionals i han d’estar lliures de càrregues que n’impedeixin o en limitin d’una manera significativa la utilitat en la Fundació.

La Fundació neix per un acte de disposició que realitza el fundador, qui vincula els béns a una finalitat per ell determinada i estableix les regles per les quals han d’administrar-se a fi de que serveixin per complir les finalitats desitjades d’una manera permanent.

La finalitat de la dotació fundacional és la de garantir el degut compliment dels fins fundacionals.

 .

La dotació fundacional formarà part dels fons propis, definits aquests com el resultat acumulat al llarg de la seva existència.  Aquests fons propis poden tenir origen en:

  • Les aportacions realitzades a la constitució de l’entitat en concepte de fons dotacional.
  • Els resultats que s’han anat generant en els diversos exercicis.
  • Subvencions o donacions de capital o plurianuals no reintegrables que encara no hagin passat a formar part del resultat de l’exercici.

La Fundació és una organització que, sense revestir ànim de lucre, per la concurrència de la voluntat dels seus fundadors, manté afectat el seu patrimoni a la realització de fins d’interès general. En aquest sentit, l’absència d’ànim de lucre fundacional es resol com la no distribució de dividends entre els Patrons, Fundadors o afins.

Això no vol dir que la Fundació no pugui obtenir cap ingrés com a contraprestació als serveis o activitats exercides. De fet, la mateixa llei de fundacions contempla la possibilitat que les fundacions exerceixin activitats econòmiques en compliment dels seus fins fundacionals, i sempre que s’observin les normes relatives a la defensa de la competència.

Per tant, la Fundació és una organització que, sense ànim de lucre, pot interactuar econòmicament amb altres agents per dur a terme activitats o serveis d’interès general.

Tanmateix, la Fundació ha de garantir davant dels seus Patrons, el Protectorat i la resta d’operadors que posseeix un patrimoni afecte a tals fins que fa factible el compliment de les obligacions que li són exigibles.

Així doncs, la dotació fundacional ha de ser entesa com el conjunt de béns i drets integrats en el patrimoni de la Fundació, que es troben afectats durant tota la vida jurídica de la Fundació al compliment dels fins per als quals aquesta va ser constituïda i que forma part del patrimoni fundacional que opera a garantia essencial dels fins de la Fundació.

 .

La dotació inicial de la Fundació ha de consistir en diners o altres béns fructífers i no pot tenir un valor inferior a 30.000 euros, entenent per tal una quantia suficient per al degut compliment dels fins fundacionals.

Una vegada que els béns han estat vinculats a les finalitats de la Fundació, els Fundadors ja no podran disposar dels mateixos, pel que haurà de ser l’òrgan de la Fundació qui els administri.  Per tant, correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint el rendiment i utilitat dels mateixos.

Si l’aportació és en béns o drets, s’ha d’incorporar com a annex a la carta fundacional un informe, emès per un pèrit, que ha de contenir la descripció dels béns o drets, llurs dades registrals i la informació de les càrregues sobre els béns aportats, si n’hi ha, i també la seva valoració i rendibilitat potencial i la indicació dels criteris que s’han seguit per a fer aquestes estimacions.

La llei de Fundacions prohibeix aplicar fons dotacionals per cobrir despeses corrents de l’entitat, o sigui, en general, la dotació no pot tocar-se i només es pot gastar allò que la dotació produeixi.

El fons dotacional quan son diners, s’entén factible la seva inversió, per acord del patronat, a fi efecte d’iniciar pròpiament l’activitat que generarà recursos suficients per finançar-se.

 .

La dotació fundacional dóna estabilitat a la vida de la Fundació, en garanteix la subsistència i el compliment dels seus fins i és una garantia per a tercers que contractin amb la Fundació i fins i tot suposa una garantia enfront dels beneficiaris.

 .

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.