Obligacions legals respecte al registre de jornada

 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha endurit els controls i està incrementant la revisió d’aquells aspectes que tinguin a veure amb l’activitat de l’empresa, els seus empleats i l’horari de funcionament amb especial atenció als registres de jornada i quadrants de treballadors a temps parcial.

Estableix l’art. 12 4.c) de l’Estatut dels Treballadors VEURE AQUÍ, l’obligació per part d’empreses i entitats a fer un registre diari de la jornada dels treballadors a temps parcial, tant en contractes que tenen pacte d’hores complementàries com en els que no tenen.

Com esmentem en el paràgraf anterior el registre s’ha de registrar dia a dia, també s’ha de realitzar una totalització mensual i s’ha de lliurar còpia d’aquesta última al treballador “juntament amb el rebut de salaris”.

L’expressió “juntament amb el rebut de salaris” no exigeix ​​que el resum mensual d’hores hagi de lliurar-se en una determinada forma, sinó que fa referència al moment en que s’ha de lliurar aquest, que ha de ser alhora o simultàniament al rebut de salaris. Així, la norma admet que la còpia del resum mensual es lliuri al treballador tant en un document independent com que s’inclogui en el mateix full de salaris.

Cal esmentar que els resums mensuals dels registres de jornada s’han de conservar durant quatre anys i que l’incompliment de les esmentades obligacions de registre el contracte es considera subscrit a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

Des del canvi normatiu de l’any 1994, estableix també l’Estatut dels Treballadors en el seu art. 35.5 VEURE AQUÍ, l’obligació de registre de la jornada diària de cada treballador. Cal remarcar que, tot i que la finalitat, com assenyala expressament el precepte és el còmput de les hores extraordinàries, el compliment de l’obligació suposa portar un registre de la jornada diària de cada treballador. Així, s´anotarà el moment d’inici i finalització de la jornada, tant quan hi ha hores extraordinàries com quan aquestes no es realitzen.

El que estableix aquest article comporta tant totalitzar la jornada efectuat per cada treballador en funció del període que es pren en compte per a l’abonament de les retribucions, com el fer lliurament a cada treballador del resum totalitzat.

.

Forma, models i contingut dels registres:

La norma no estableix una forma específica per al registre diari, per la qual cosa s’entén serà vàlid qualsevol sistema o mitjà que permeti registrar de manera permanent i objectiu la jornada amb les seves respectives hores d’entrada i sortida i que permeti efectuar la totalització mensual de la jornada i el lliurament del resum als treballadors. El sistema ha de garantir la fiabilitat i invariabilitat de les dades.

En cas d’utilitzar mitjans electrònics o informàtics com ara un sistema de marcatge per mitjà de targeta magnètica o similar, empremta dactilar o mitjançant ordinador, ha de poder imprimir-se els registres ja que aquests poden ser requerits per la inspecció.

No són acceptats per al compliment del registre l’exhibició de l’horari general en l’empresa o els quadres horaris ja que la seva elaboració és considerada “ex ante” i poden recollir la previsió de treball, però no les hores efectivament treballades.

Situacions com incapacitat temporal, paternitat, maternitat i altres suspensions no han de ser registrades, com tampoc els períodes de vacances.

En el resum mensual podran totalitzar les hores ordinàries però no les complementàries, les quals han de detallar diàriament.

.

Alguna dada més:

No és obligatori el registre per als representants de comerç, contractes d’alta direcció o empleats de llar, però sí per a esportistes professionals.

La comprovació de l’obligació del registre per part de la Inspecció de Treball s’ha de poder fer en el centre de treball, i no és acceptable la seva acreditació posterior.

Els efectes de l’incompliment del registre o de la comunicació al treballador pot comportar greus conseqüències per a empreses i entitats, de manera que -sabent els problemes de gestió i augment de tasques administratives que suposa-  cal implementar el seu compliment.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.