. .

El proper 31 de juliol finalitza el termini de presentació de la Memòria Econòmica a Hisenda per a aquelles entitats (fundacions, associacions declarades d’utilitat pública i ONG’s de desenvolupament)  que estan acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002, règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

.

El termini de presentació és de set mesos a partir de la data de tancament de l’exercici. Per tant, per totes aquelles entitats que tinguin com a exercici econòmic l’any natural (de l’1 de gener fins els 31 de desembre), el termini finalitzarà el 31 de juliol de l’any següent al que es refereixi la memòria.

Els continguts de la memòria s’indiquen en el RD 1270/2003 i resumidament són els següents:

  1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats amb indicació dels ingressos i despeses de cadascuna d’elles.
  2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat realitzat per l’entitat per al compliment de les seves finalitats estatutaries o del seu objecte. Les despeses de cada projecte es classificaran per categories, com ara despeses de personal, despeses per serveis exteriors o compres de material.
  3. Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos conforme al menys el 70% d’aquests es destinen a la realització i compliment de les finalitats fundacionals. (Enllacem un blog on expliquem de quina manera es calcula aquest 70%)
  4. Retribucions, dineràries o en espècie, satisfetes per l’entitat als seus patrons, representants o membres de l’òrgan de govern, tant en concepte de reemborsament per les despeses, com en concepte de remuneració pels serveis prestats a l’entitat diferents dels propis de les seves funcions.
  5. Percentatge de participació que posseeixi l’entitat en societats mercantils, incloent la identificació de l’entitat, la seva denominació social i el número d’identificació fiscal.
  6. Retribucions percebudes pels administradors que representin l’entitat en les societats mercantils en què participi.
  7. Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general subscrits per l’entitat, identificant el col·laborador que participi en ells amb indicació de les quantitats rebudes.
  8. Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que, si escau, desenvolupi l’entitat.
  9. Indicació de la previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució.

.

No existeix un format determinat ni un model específic per presentar aquesta memòria. Es pot fer en un document independents als Comptes Anuals on s’especifica tota la informació que es requereix, o bé, es pot incloure la informació a la memòria econòmica que es presenta amb els Comptes anuals i presentar directament una còpia de la mateixa memòria.

.

Les entitats que el volum total d’ingressos del període impositiu no superi els 20.000 euros i no participin en societats mercantils, no estan obligades a la presentació de la memòria econòmica, sense perjudici de l’obligació d’aquestes entitats d’elaborar aquesta memòria econòmica.

.

La presentació es durà a terme a l’oficina de la Agència Tributària a la qual pertany l’entitat segons el seu domicili fiscal. Es pot fer presencialment, àdhuc telemàticament al següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/tramitacion/GC19.shtml

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.