Vehicles com a retribució en espècie.

  • 10/03/2020
  • gestiobcn.com
  • 0

Una de les consultes recurrents per part dels clients, és com incloure en el full de salari, com a rendiment de la feina en espècie, els vehicles cedits als treballadors quan, a més de donar-li un ús laboral, se li pot donar un ús privatiu.  

La major preocupació és com valorar l’ús privatiu del vehicle dins de la nòmina.   

.

En primer lloc, és imprescindible saber què entenem per rendes en espècie. Constitueixen rendes en espècie la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de béns, drets o serveis de forma gratuïta o per preu inferior al normal de mercat, tot i que no suposin una despesa real per a qui les concedeixi. Quan el pagador de les rendes lliuri al contribuent imports en metàl·lic perquè aquest adquireixi els béns, drets o serveis, la renda tindrà la consideració de dinerària.

Així, el paràmetre determinant per justificar la finalitat particular ha de girar al voltant de la disponibilitat que el treballador té sobre el vehicle fora de l’horari laboral.

Quan en una empresa o entitat hi ha un vehicle que els treballadors utilitzen només per treballar, no cap la retribució del rendiment, però hi ha la possibilitat de que el vehicle es lliuri al treballador o hi hagi un ús mixt.

Amb caràcter general, les rendes en espècie es valoren pel seu valor normal en el mercat. A aquest valor se li ha d’afegir l’ingrés a compte, llevat que el seu import hagi estat repercutit al perceptor. Tanmateix, i com hem assenyalat en l’inici d’aquest bloc, la dificultat rau en la valoració. La utilització o lliurament de vehicles automòbils es troba regulada en l’Art. 43.1.b) de la LIRPF, assenyalant que es realitzarà la valoració d’acord amb les següents regles:

  • Lliurament del vehicle: si l’empresari lliura un vehicle al seu empleat, aquest últim tindrà un rendiment de la feina en espècie que serà igual al cost d’adquisició per a l’ocupador, addicionant les despeses i tributs inherents a l’operació, com l’IVA, ja sigui deduïble o no per a l’empresari.
  • Utilització del vehicle: aquí dependrà de si el vehicle és o no propietat del pagador. En el cas de ser-ho, el rendiment a imputar pel treballador serà del 20% del cost d’adquisició del vehicle, incloent despeses i tributs. En cas de no ser el vehicle propietat del pagador, el rendiment serà del 20% sobre el valor de mercat del vehicle si fos nou, incloent despeses i tributs.
  • Es planteja aquí un tercer cas. Aquest és quan l’empresa es dediqui a la cessió d’ús de vehicles, com pot ser per exemple una societat de leasing o vehicles de lloguer. La Llei determina que el rendiment de la feina a imputar no podrà ser menor al preu ofert a el públic (és el que estableix l’article 60 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, deduint els descomptes ordinaris o comuns) .
  • Utilització del vehicle per a fins professionals i fins personals: en aquest cas d’utilització mixta, s’imputarà com a rendiment de la feina el 20% del cost d’adquisició del mateix, però tenint en compte només la part que es destina a ús personal, sigui efectiu o no.
  • Lliurament del vehicle després d’ús: en aquest cas, per valorar el lliurament, es tindrà en compte la valoració de l’ús anterior i la valoració d’aquest ús serà del 20% anual, independentment de si s’ha utilitzat o no per a fins personals. Per tant, l’import del lliurament serà el cost d’adquisició menys la valoració de l’ús fins al moment del lliurament.

.

Per a la valoració de l’ús o lliurament, el Reglament de l’IRPF, en el seu article 48 bis, estableix reduccions de 15, 20 i 30% quan es tracti de vehicles considerats eficients energèticament.      

Cal destacar que hi ha consultes vinculants (per exemple, la DGTV0198-04) que diu que en cas d’ús mixt del vehicle, aquest no tindrà la consideració d’afecte a l’activitat econòmica, i no és deduïbles en la determinació del rendiment net ni les amortitzacions, ni les despeses derivades de la seva utilització.

 

Exemple de valoració:

L’empresa o entitat cedeix un vehicle al seu treballador i la seva utilització és mixta. El vehicle el va adquirir l’empresa per 30.000 euros. El treballador l’utilitza en un 30% per a ús personal i en un 70% per a ús professional.

El rendiment de la feina per a la utilització del vehicle es calcula al 20%, però tenint en compte només l’ús personal. Per tant:

30.000 x 20% x 30% = 1.800 euros anuals. Import que podem prorratejar mensualment i imputar com a rendiment en espècie 150 euros cada mes.

Suposem que aquest mateix vehicle l’ha vingut utilitzant el treballador durant l’exercici 2018 i 2019 al complet, i que en data 01.01.2020 l’empresa decideix donar-li.

En el supòsit d’ús i lliurament posterior, la valoració del lliurament s’efectuarà tenint en compte la valoració resultant de l’ús anterior. A aquests efectes, la valoració de l’ús anterior haurà de considerar el 20% anual, amb independència que la disponibilitat de l’automòbil per a fins particulars hagi estat total o parcial. Per tant:

Us anterior = 30.000 x 20% x 2 anys = 12.000 euros.

Valoració de l’entrega = 30.000 – 12.000 = 18.000 euros.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.