Fons d’Educació i Promoció de les Cooperatives a Catalunya

El Fons d’educació i promoció cooperatives (FEPC) son el fons destinat a la formació i a la promoció dels socis i els treballadors de la cooperativa, al foment del cooperativisme i la intercooperació, al suport a l’entorn social i a la comunitat en general, i a la responsabilitat social.

.

El FEPC no es pot repartir entre els socis ni es pot embargar. Aquest fons pot ésser gestionat directament per la cooperativa o bé, indirectament, aportant-lo sota qualsevol títol, totalment o parcialment, a una entitat pública o privada que tingui per objecte la realització d’activitats afins als d’aquesta reserva.

L’assemblea general ha de fixar les línies bàsiques d’aplicació del FEPC, les dotacions del qual han de figurar en el passiu del balanç separadament d’altres partides.

A efectes comptables es tracta d’una partida del passiu i no una partida de fons propis, i això es deu a que la finalitat d’aquest fons és la formació, educació i promoció de la cooperativa i dels seus membres. Per tant, té una finalitat molt específica que no té cap relació directa amb l’activitat ordinària d’aquestes societats. Es tracta d’un fons gestionat per la mateixa cooperativa per fomentar activitats que l’afecten. Per aquest motiu els fons te la consideració com un passiu. Es tracta de fons que s’han generat per a ser gastats, i existeix una obligació actual, originada per successos passats, de dotar aquests fons i aplicar-los a la realització de determinades activitats. Això suposa que, per a extingir-los, s’han de sacrificar recursos econòmics.

.

El FEPC es destina a:

  1.  La formació dels socis i dels treballadors en els principis i tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.
  2.  La promoció de les relacions intercooperatives.
  3.  La promoció d’activitats culturals, professionals i assistencials per als socis de la cooperativa, els seus treballadors, l’entorn local i la comunitat en general, i també la difusió del cooperativisme.
  4.  L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.
  5.  El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si escau, la cooperativa.
  6.  Les accions que fomenten la responsabilitat social empresarial, incloses les de foment d’una igualtat de gènere efectiva.
  7.  La promoció de la creació de noves empreses cooperatives i el creixement de les cooperatives ja constituïdes mitjançant aportacions dineràries a les federacions de cooperatives o a entitats sense ànim de lucre dedicades al foment del cooperativisme, perquè aquestes els ofereixin vies de finançament.

.

El FEPC, que és irrepartible entre els socis i és inembargable, es constitueix amb:

  1.  Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius. Sobre l’aplicació dels excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu es destina amb caràcter general el 10% dels excedents al FEPC.
  2.  Les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la cooperativa imposi als socis.
  3.  Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels socis o de terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.

.

Destinar els recursos corresponents al fons de reserva obligatori i al FEPC de manera diferent a l’establerta per llei, pels estatuts o per un acord de l’assemblea general, suposa una infracció lleu.

No destinar els recursos corresponents al fons de reserva obligatori i al FEPC, en els casos i per l’import establerts per llei, pels estatuts o per un acord de l’assemblea general, suposa una infracció molt greu.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.