Legalització Llibres oficials Cooperatives

.

Els llibres que obligatòriament han de portar les cooperatives, les seves federacions i les confederacions d’aquestes, han de ser legalitzats pel registre competent de cooperatives. Aquests llibres són:

• el llibre de registre de socis i sòcies i les seves aportacions.
• el llibre d’actes de l’assemblea general i el Consell Rector i, si s’escau, els llibres de les assemblees preparatòries o de secció o de la resta d’òrgans socials.
• els llibres de comptabilitat: llibre d’inventaris, de balanços i el llibre diari.

.

Els llibres s’han de legalitzar al registre, d’acord amb:

• Les cooperatives de primer grau hauran de portar a diligenciar els llibres al registre de cooperatives on consten inscrites.
• Les cooperatives de segon grau, les federacions de cooperatives i les confederacions hauran de portar a diligenciar els seus llibres al registre central de cooperatives de Catalunya.
• En el cas de cooperatives amb secció de crèdit, la legalització es pot fer pel registre on es troba inscrita la cooperativa corresponent.

.

Actualment el tràmit sols es pot fer presencialment, tot i que ens consta que s’està treballant per a poder fer la presentació telemàtica.

.

LLIBRES ACTES I REGISTRE DE SOCIS

Els llibres han d’estar enquadernats en blanc o fulls mòbils en blanc i s’han de legalitzar en el termini dels tres mesos següents a la inscripció de la constitució de la cooperativa. Cal que els fulls estiguin numerats, amb la capçalera (membrete) de l’entitat i indicant a quin tipus de llibre corresponen els folis.

.

LLIBRES DE COMPTABILITAT

Els fulls enquadernats han d’ésser legalitzats en el termini de 6 mesos a comptar de la data de tancament de l’exercici.

Les anotacions i assentaments del llibre d’inventaris, el llibre de balanços i el llibre diari es poden realitzar per procediments informàtics o mitjançant altres procediments adequats, i s’han de presentar per a la legalització enquadernats de manera que no sigui possible intercanviar-ne o substituir-ne els fulls que els componen.

.

Els llibres comptables han de tenir el primer full en blanc i els altres numerats correlativament i per l’ordre cronològic que correspongui als assentaments i anotacions fets. Els espais en blanc han d’estar convenientment anul·lats.

.
Per a més informació sobre els tràmits, podeu consultar el següent enllaç:

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Legalitzacio-dels-llibres-de-cooperatives

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.