Tributació en IVA i IRPF de les despeses repercutides en els arrendaments de locals

  • 26/01/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

.

El tipus de retenció per rendiments de capital immobiliari per 2017 és del 19% i aprofitem la consulta d’un client del nostre despatx, per tractar la fiscalitat de les despeses repercutits a l’arrendament.

.

.

La Llei 37/1992 de 28 de desembre en el seu article 78 VEURE  , que regula com s’ha d’establir la base imposable de l’impost, determina que la de l’arrendament ha d’incloure els conceptes facturats en relació amb el mateix i per tant, els de caràcter accessori a l’operació principal. Això inclou subministraments i tributs com l’IBI i altres taxes municipals, sempre que el propietari inclogui aquestes despeses en la factura i hagi actuat en nom propi en la realització d’aquestes despeses, tot i que traslladi l’import dels mateixos al seu client.

La Direcció General de tributs, en les seves Resolucions de 7 de febrer de 1986 (BOE de 11 de febrer) 13 de març de 1986 (BOE de 20 de març) i 2 juny 1986 (BOE de 13 de juny) estableix el següent : “s’inclouen en el concepte de contraprestació, no solament l’import de la renda, sinó també les quantitats assimilades a la renda i qualsevol altre crèdit efectiu de l’arrendador davant l’arrendatari derivat de la prestació arrendatícia i d’altres accessòries a la mateixa”.

Hi ha moltes consultes vinculants al respecte, enllacem una de la DGT (V2290 / 2006) VEURE  en la mateixa determina que tant la llum com l’aigua són un cost del propietari- ja que les factures són emeses al seu nom-, i que repercuteix als inquilins, no podent ser considerades les quantitats com a despeses suplertes i han de formar part de la base imposable del lloguer.

Així, despeses d’obres, subministraments, quotes de comunitat de propietaris i impostos com l’IBI i escombraries que es repercuteixen a l’inquilí i havent estat suportades pel propietari de l’immoble, formaran part de la base imposable de l’IVA i se’ls haurà de repercutir el tipus impositiu corresponent.

L’arrendador pot traslladar la despesa real corresponent a aquests serveis, exclòs, si s’escau, l’Impost sobre el Valor Afegit que grava els mateixos, ja que podrà deduir-ho normalment. És a dir, únicament hauria d’incloure a la base imposable de l’Impost l’import que és efectivament despesa per a ell mateix o dit d’una altra manera, l’import sense IVA corresponent a les citades despeses.

Respecte a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la base de retenció, queda definida com “la quantia total”, i concretament, en matèria d’arrendaments, l’article 100 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que regula sobre a quines quantitats s’ha d’aplicar les retencions dels arrendaments, determina que la retenció a aplicar serà el percentatge en vigor sobre tots els conceptes que se satisfacin a l’arrendador, exclòs l’IVA.

La consulta del DGT V1866 / 2008 VEURE  conclou que la retenció sobre els rendiments procedents de l’arrendament no opera només sobre el concepte renda, sinó també sobre totes les despeses que l’arrendador repercuteixi a l’arrendament, com passa en aquest cas concret amb els consums de llum i aigua, així com les despeses generals repercutits.

Així, s’ha de practicar retenció també sobre les despeses que es repercuteixin a l’arrendatari en concepte d’IBI, escombraries, obres i subministraments.

.

No s’ha de practicar retenció o ingrés a compte en els següents supòsits:

  • Quan es tracti d’arrendament d’habitatge per empreses per als seus empleats.
  • Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superin els 900 euros anuals.
  • Quan l’arrendador acrediti davant l’arrendatari el compliment de l’obligació de tributar per algun dels epígrafs del grup 861 de la Secció Primera de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre , i no resulti quota zero o bé, per algun altre epígraf que faculti per a l’activitat de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans, quan aplicant el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o subarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígrafs de l’ citat grup 861, no resulti quota zero.
  • Quan els rendiments derivin dels contractes d’arrendament financer a què es refereix l’apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit.
  • Quan les rendes s’obtinguin per les entitats totalment exemptes a què es refereix l’article 9.1 de la Llei de l’Impost sobre l’Impost de Societats

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.