Pla de viabilitat d’una entitat sense ànim de lucre

El pla de viabilitat ens ajudarà a verificar la suficiència del finançament de les activitats fundacionals.

És un element important a tenir en compte a l’hora de prendre decisions entorn a l’entitat en si, a futurs projectes, a noves activitats, etc. Per tant, l’entenem com una eina de reflexió que ens cal fer algunes vegades al llarg del temps dins de les entitats.

Amb el pla de viabilitat avaluem la capacitat que te aquesta per a dur a terme un projecte determinat avaluant factors culturals, socials, econòmics i legals, i tenint en compte tots els condicionats de l’entorn.

En aquest blog ens centrarem més en les variables econòmiques a fi efecte d’identificar el risc econòmic, definir la rendibilitat econòmica, i considerar el valor aportat per l’entitat.

La viabilitat econòmica serà diferent segons considerem un projecte o servei:

  • Projectes: caldrà plantejar-se el sistema de finançament previst per una actuació determinada.
  • –  Serveis:  cal valorar la capacitat futura per l’obtenció d’uns ingressos que cobreixin les despeses estructurals o pròpies, i les inversions.

Caldrà treballar amb previsions d’ingressos i despeses en base a la delimitació que ens marqui el propi projecte, o bé el compte d’explotació.

L’elaboració d’un bon pla econòmic i financer ens permetrà analitzar si el projecte és econòmicament viable o no i què hem de fer perquè ho sigui (en cas que sigui possible).

Els apartats que formen aquest pla econòmic i financer són:

– el càlcul de les inversions previstes

– les fonts de finançament inicials que utilitzarem:

  •  Quotes d’associats
  •   Ajuts rebuts d’administracions públiques
  •  Ajuts d’empreses o particular
  •  Activitat econòmica
  •  Col·laboracions amb d’altres entitats sense ànim de lucre, a modus de partenariats
  •  Altres fonts

–  el pla de tresoreria (diners que entren i surten)

– el compte de resultats, és a dir el càlcul dels guanys i les pèrdues.

– i la previsió del balanç.

Les dades es poden analitzar amb la freqüència temporal que mes s’ajusti al projecte o al servei en concret, però sempre cal tenir en compte que és aconsellable que aquesta previsió no es limiti a un any sinó que vagi més enllà en el temps (3-5 anys) davant la possibilitat que el primer any calgui fer grans inversions que castiguin el resultat en acabar l’any en què es realitzen però que en anys posteriors tingui una menor incidència.

Cal recordar que com a requisit per a la inscripció en el Registre de Fundacions, s’ha de presentar al Protectorat un projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats previstes.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.