Novetats en cotització i salaris per 2019

 

El nostre blog d’aquesta setmana té una parada obligatòria en les novetats legislatives aprovades en el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 i en el Reial decret llei 28/2018, de 29 de desembre del 2018, el qual inclou importants modificacions en la cotització a la Seguretat Social, en matèria laboral i de contractació, així com en la regulació dels treballadors per compte propi o autònoms i la millora de determinades pensions.   

 

Com vam indicar Reial Decret 1462/2018 VEURE, de 21 de desembre, fixa el salari mínim interprofessional per a 2019, els efectes dels quals s’estenen des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2019.    

Així, el salari mínim per a qualsevol activitat en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros / dia o 900 euros / mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. En còmput anual resulten 12.600 euros.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.

Per la seva banda, i pel que fa a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, regulada en el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, es pren com a referència per a la determinació del salari mínim dels treballadors de la llar que treballin per hores, en règim extern, el fixat per als treballadors eventuals i temporers i que inclou tots els conceptes retributius, de manera que el salari mínim d’aquests empleats de llar serà de 7,04 euros per hora efectivament treballada.

En les quanties del salari mínim per dies o hores fixada en l’apartat anterior, també es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquelles.

 

Pel que fa al Reial decret llei 28/2018 VEURE, de 29 de desembre vam passar a destacar les següents novetats en material cotització:     

  • La base màxima de cotització per a 2019, per a tots els règims que la tinguin establerta, queda fixada en 4.070,10 euros mensuals, el que implica un increment del 7% del límit màxim de 2018. Per la seva banda, la base mínima queda fixada en 1.050 euros mensuals.
  • Per als contractes temporals de durada efectiva igual o inferior a 5 dies, la quota empresarial corresponent a la cotització per contingències comunes s’incrementa en un 40%. Així mateix, per a aquest tipus de contractes subscrits a temps complet, per cada dia de treball es considerarà com 1,4 dies de cotització.
  • S’estableix una nova taula de tarifes per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals.
  • S’estableix la inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques externes, encara que no tinguin el caràcter de remunerades.
  • Queden compreses en el Règim General de la Seguretat Social com assimilades a treballadors per compte d’altri les persones que realitzin pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, pràctiques no laborals en empreses i pràctiques acadèmiques externes, encara que no tinguin caràcter remunerat.
  • El compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social correspon a l’empresa, institució o entitat en què es desenvolupin les pràctiques i programes formatius, llevat que es disposi que sigui el centre educatiu en què els alumnes cursin els seus estudis.
  • La col·laboració voluntària en la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral s’extingeix per a totes aquelles empreses que estiguessin autoritzades per a això, havent de cessar en aquesta col·laboració amb efectes del dia 31 de març de 2019 i optar abans l’1 d’abril de 2019 per formalitzar la protecció d’aquesta prestació amb una mútua col·laboradora.
  • Es suspèn el sistema conegut com “Bonus” de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, fins que el Govern procedeixi a la modificació del Reial Decret 231/2017, de 10 de març.
  • S’amplia l’aplicació de la normativa sobre jubilació (en qualsevol de les seves modalitats) anterior a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, a les pensions de jubilació que es causin abans l’1 de gener de 2020 per persones la relació laboral s’hagi extingit abans l’1 d’abril de 2013 i no hagin tornat a quedar incloses en el sistema de Seguretat Social, així com aquelles la relació laboral se suspengui o s’extingeixi com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació , o per mitjà de convenis col·lectius, pactes col·lectius d’empresa o decisions adoptades en el procediment concursal, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat l’1 d’abril de 2013, i sempre que l’extinció o suspensió es produeixi abans l’1 de gener de 2020 .
  • S’estableix la vigència indefinida del subsidi extraordinari per desocupació.

 

 

Novetats pel que fa als treballadors autònoms:  

A partir l’1 de gener de 2019 ja no podran celebrar-se els següents contractes de treball:

 • Contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors (art. 4 i la disposició transitòria novena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral).
 • Contracte a temps parcial amb vinculació formativa (art. 9 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació).
 • Contracte indefinit d’un jove per microempreses i empresaris autònoms (art. 10 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació).
 • Contracte nous projectes d’emprenedoria jove (art. 11 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació).
 • Contracte Primera ocupació jove (art. 12 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació).
 • Contracte en pràctiques (art. 13 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació).

Els incentius dels contractes anteriors celebrats des del 15 d’octubre de 2018 fins l’1 de gener de 2019 podran seguir aplicant fins al moment de la seva derogació o modificació.

 

Novetats pel que fa als treballadors autònoms: 

La norma recull l’acord assolit recentment entre les organitzacions d’autònoms i el Govern, les novetats més rellevants són les següents:

 • Els tipus de cotització obligatoris seran, a partir l’1 de gener de 2019, els següents:
 •      Contingències comuns: 28,3%.
 •      Contingències professionals: 0,9%.
 •      Cessament d’activitat: 0,7%.
 •      Formació professional: 0,1%.
 • S’incrementa la base mínima de cotització en el RETA per 2019, quedant establerta en 944,40 euros mensuals. Com es realitza en anys anteriors, s’estableixen regles especials per a la determinació de les bases de cotització en aquest règim per als treballadors per compte propi o autònoms amb 47 o més anys, així com per als denominats “autònoms societaris”.
 • Es modifica l’anomenada “tarifa plana” i s’estableixen previsions específiques per als treballadors per compte propi o autònoms que estiguin empadronats i realitzin la seva activitat en municipis de menys de 5.000 habitants. Igualment es fixen condicions especials de cotització per als menors de 30 anys o 35, en el cas de dones, entre altres col·lectius.
 • Els treballadors autònoms que tingui la condició d’empresaris hauran de cotitzar per contingències professionals a partir l’1 de gener de 2019 per l’epígraf corresponent a l’activitat econòmica que desenvolupi l’empresa.

 

Novetats respecte a les pensions publiques  

Les pensions contributives experimentaran el 2019 un increment del 1,6% respecte de l’import que haurien tingut el 2018 si s’haguessin re valoritzat en un 1,7% (percentatge de l’IPC registrat des de desembre de 2017 a novembre de 2018).

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.