Nova Renda Garantida Ciutadana

.

Des del passat 15 de setembre, es pot sol·licitar la Renda Garantida Ciutadana (RGC), una prestació per a persones sense ingressos que ja l’han començat a rebre automàticament les que, fins ara, eren beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).

La Renda vol garantir que tota la ciutadania de Catalunya pugui fer-se càrrec de les despeses essencials per dur una vida digna. La persona beneficiària haurà de comprometre’s a superar la seva situació a través d’un itinerari d’inserció laboral que li garanteixi l’autonomia econòmica.

 

Aquesta Renda és un dret subjectiu i,  consta de dues prestacions econòmiques:

 • Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
 • Una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

En pot ser beneficiària qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Per al 2017, el llindar d’ingressos se situa en 564 € al mes en dotze pagues.

La Renda garantida de ciutadania (RGC) la poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis, famílies monoparentals, etc.

 

Requisits per poder demanar-la:

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania, amb la condició de titulars, les persones que compleixen els requisits que estableix la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, entre els quals:

 

 1. Ésser majors de vint-i-tres anys.

També tenen dret les persones majors de divuit anys si es troben en alguna de les situacions següents:

 • Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
 • Ésser òrfenes dels dos progenitors.
 • Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
 • Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.
 1. Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya.

Aquest requisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.

 1. Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 1. No disposar d’una quantitat d’ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, d’acord amb el llindar d’ingressos fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 1. No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

 

Import de la renda garantida:

Només pots percebre la Renda garantida de ciutadania (RGC) si no hi ha ingressos superiors a…

 • 836€ al mes, si sou dos adults.
 • 909€ al mes, si sou dos adults amb un fill.
 • 982€ al mes, si sou dos adults amb dos fills.
 • 1.062€ al mes, si sou dos adults amb tres fills.

En el cas de famílies monoparentals la poden percebre:

 • Si es treballes o es fa a temps parcial.
 • Si cobres menys de 639€ al mes*.
 • Si fa dos anys que resideixes a Catalunya.

*Quantitat per a una família d’un sol membre.

En cas de cobrar menys de 564 euros /mes es pot percebre:

 • Si no es treballa.
 • Si s´és major de 23 anys.
 • Si fa dos anys que es resideix a Catalunya.
 • Si s´ha creat una unitat familiar independent fa més de mig any.

En cas d´estar rebent la renda mínima d´inserció (RMI), la Renda Garantida es comença a percebre de manera automàtica i sense fer cap tràmit.

En cas d´estar cobrant una prestació o un subsidi per desocupació es pot percebre:

 • Si l’import de la prestació o subsidi és inferior a 564€ al mes*.
 • Si el sol·licitant és major de 23 anys.
 • Si no es percep prestació de serveis d’acolliment residencial o sanitari permanent, ni s´està en règim penitenciari ordinari
 • Si fa dos anys que es resideix a Catalunya

*Quantitat per a una família d’un sol membre.

Es pot rebre la renda garantida si es treballa?

Poden rebre la renda garantida les famílies monoparentals amb feines a temps parcial i la resta de famílies o persones que cobrin menys de 564 euros. Si es cobra una prestació per desocupació inferior a aquesta xifra al mes, també es pot rebre la part de la renda garantida que complementi els ingressos de la persona que ho sol·liciti fins a arribar als 564 euros.

.

On s´ha de sol·licitar?

Consultant l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o truca al 900 400 012.

.

Documentació necessària:

En funció de la situació laboral, familiar i econòmica, el dia concertat per a la cita prèvia s´ha de presentar:

Documentació bàsica:

 • DNI, cal mostrar-lo.
 • NIE i certificat de la Direcció General de la Policia que acrediti els períodes de residència legal.
 • Certificat d’inscripció al Registre central d’estrangers, i passaport, en el cas dels ciutadans de la UE.
 • Extracte bancari dels darrers sis mesos de tots els comptes de la unitat familiar.
 • Full de transferència bancària.
 • Certificat de dades fiscals.
 • Certificat de pensions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Documents que demostrin que els darrers dos anys s´ha viscut a Catalunya de manera continuada (p. ex. passaport, certificats escolars, rebuts, etc.).
 • Acreditació de deutes, rebuts de lloguer, etc.

Altres documents

 • Nòmina, en el cas de treballar.
 • Declaracions trimestrals d’ingressos, en cas de treballadors autònoms.
 • Acte de conciliació administrativa laboral, en cas d´haver estat acomiadat o estar en una situació similar.
 • Documents acreditatius de propietat de béns mobles i immobles (habitatge, vehicles, etc.).
 • Llibre de família, sentència de separació o divorci i conveni regulador.
 • Carnet de família monoparental.
 • Certificat de reconeixement de la discapacitat, en cas de discapacitat amb un grau igual o superior al 65%.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.