Contracte de relleu

 • 18/10/2017
 • gestiobcn.com
 • 0

 

Els treballadors per compte d’altri, integrats en qualsevol Règim de la Seguretat Social, els socis treballadors o de treball de les cooperatives, que reuneixin les condicions exigides per tenir dret a la pensió de jubilació contributiva de la Seguretat Social, podran accedir a la jubilació parcial sense contracte de relleu o amb contracte de relleu.

En aquest blog destaquem les característiques i condicions per accedir amb contracte de relleu.

 

 

Els treballadors amb contracte de treball a temps complet podran accedir a la jubilació parcial sempre que amb caràcter simultani es celebri un contracte de relleu que reuneixin els següents requisits:

 • Han d’estar contractats a jornada completa i s´ha de celebrar simultàniament un contracte de relleu.
 • L’edat mínima (sense aplicació de les reduccions d’edat de jubilació):

             – Si tenen la condició de “mutualistes”, 60 anys d’edat real.

           -En cas de no tenir la condició de mutualistes, l’exigència d’aquest requisit d’edat s’aplicarà de forma gradual, des de l’any 2013 al 2027, en funció dels períodes cotitzats: A manera informativa per 2017 l’edat mínima és de 61 anys i 5 mesos, per 2018 61 anys i 6 mesos, per 2019 61 anys i 8 mesos.

          -En cas de no tenir la condició de mutualista i estan afectats per la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS, 61 anys d’edat real.

 • Període mínim de cotització:

-33 anys de cotitzacions efectives, sense que pugui tenir-se en compte la part proporcional de pagues extres. A aquests exclusius efectes, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’1 any.

-30 anys de cotitzacions efectives, sense que pugui tenir-se en compte la part proporcional de pagues extres, ni el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, per als que sigui aplicable la disposició transitòria quarta, apartat 5.

-25 anys, en el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100, a partir de 01-01-2013.

 • S’exigeix ​​també una antiguitat a l’empresa d’almenys, 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, es computarà l’antiguitat acreditada en l’empresa anterior si ha intervingut una successió d’empresa en els termes que preveu l’article 44 del E.T, o en empreses pertanyents al mateix grup.

El treballador que accedeix a la jubilació parcial, rellevat, pactarà amb la seva empresa la transformació del seu contracte a temps parcial d’acord a les següents regles, regulades en l’Art. 12.6 de l’Estatut dels Treballadors:

 • La reducció de jornada i de salari serà d’entre un mínim d’un 25 per 100 i un màxim del 75 per 100, d’acord amb l’article 166 del TRLGSS. La reducció del salari pot arribar al 85 per 100 quan el contracte de relleu es concerti a jornada completa i amb durada indefinida.
 • En el contracte han de constar els elements propis del contracte a temps parcial i, a més, la jornada que realitzava abans i la que resulti de la reducció. Pot concentrar-se la jornada en determinats períodes de l’any.
 • Assenyalar, que la novació del contracte a temps parcial no suposa la pèrdua dels drets adquirits ni d’antiguitat.
 • La relació laboral s’extingeix en produir-se la jubilació total del treballador.

Per al treballador rellevista també regula l’Estatut dels Treballadors, en el seu Art. 12.7 les regles a què ha de acollir-se el contracte de relleu celebrat:

 • S’ha d’establir amb un treballador en situació de desocupació o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada. Haurà concertar-se per escrit, en model oficial, havent de constar el nom, edat i circumstàncies professionals del treballador jubilat i les característiques del lloc que ocuparà el rellevista.
 • La durada del contracte de relleu que es celebri com a conseqüència d’una jubilació parcial haurà de ser indefinida o, com a mínim, igual al temps que falti al treballador substituït per aconseguir l’edat de 65 anys. Si, en complir aquesta edat, el treballador jubilat parcialment continua a l’empresa, el contracte de relleu que s’hagués celebrat per durada determinada es pot prorrogar mitjançant acord de les parts per períodes anuals, i s’extingeix, en tot cas, en finalitzar el període corresponent a l’any en què es produeixi la jubilació total del treballador rellevat.

En el cas del treballador jubilat parcialment després d’haver complert 65 anys, la durada del contracte de relleu que hagués pogut concertar pot ser indefinida o anual . En aquest segon cas, el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals, i s’extingeix en la forma assenyalada en el paràgraf anterior.

 • La jornada de treball podrà ser a temps complet o temps parcial, però, en tot cas, haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. L’horari de treball del treballador rellevista pot completar el del treballador substituït o ser simultani.
 • El lloc de treball del treballador rellevista podrà ser el mateix que el del treballador substituït o un de similar, entenent per tal el desenvolupament de tasques corresponents al mateix grup professional o categoria equivalent.

.

Finalment, és interessant assenyalar que actualment, la transformació d’un contracte de relleu en un contracte indefinit compta amb beneficis en la cotització a la Seguretat Social.

 -Empreses amb menys de 50 treballadors i durant tres anys:

         Transformació a dones 700 € anuals

         Transformació a homes 500 € anuals

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.