Les Associacions Juvenils i el paper dels menors d’edat

Sovint les associacions es troben amb menors d’edat que volen formar part dels projectes i participar-hi d’una manera o altre.

En aquest casos, quines funcions i responsabilitats poden assumir els menors?

Habitualment, les associacions, als seus estatuts, regulen que els menors d’edat que tinguin entre 14 i 18 anys i no estiguin emancipats necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis i sòcies de ple dret amb dret de vot a les assemblees. Una de les qüestions que sovint es limita és la possibilitat de ser membres de la junta directiva.

Quant als menors de 14 anys, normalment adquireixen i exerciten els drets que es deriven de la seva condició d’associats per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a la junta directiva d’una entitat, les persones que la formen han de tenir el caràcter d’associades i han de tenir capacitat per exercir llurs drets socials.

Per aquest motiu s’existeix la possibilitat de crear associacions juvenils integrades per menors i, per tant, poden formar part de l’òrgan de govern de l’entitat. Però la llei tampoc limita la possibilitat de que en altres associacions no juvenils que hi hagi menors, puguin formar part de la Junta directiva.

Les persones menors d’edat poden incorporar-se com a voluntàries en una entitat sempre i quan ho facin en programes de voluntariat que s’adaptin a la seva edat i característiques.

L’entitat que tingui voluntaris i voluntàries menors d’edat ha de complir amb les obligacions que la Llei del Voluntariat preveu per a totes les persones voluntàries. Una d’elles és la signatura del Compromís del Voluntariat.

Associacions Juvenils:

Són associacions juvenils les que estan inscrites com a tal i els seus membres tenen edats compreses entre els 14 i els 30 anys.

L’associació pot tenir diferents objectius i interessos, com organitzar activitats culturals, lúdiques, esportives, socials… tenint en compte que aquestes activitats seran amb fonament social i sense comportar un benefici econòmic per als socis.

Per ser considerada una associació juvenil, en la seva denominació hi ha de constar juvenil o de joves o qualsevol altra referència similar.

Per pertànyer a una associació juvenil cal tenir entre 14 i 30 anys. Les persones que hi pertanyen i són fora d’aquests marges d’edat, tenen veu però no vot, encara que poden formar part de l’òrgan de govern. Els majors de 30 anys poden continuar formant part dels òrgans directius fins que finalitzi el seu mandat.

Un altre requisit és que si l’associació no té, com a mínim, dues persones majors d’edat o menors emancipades (*) en l’òrgan de govern, aquests ha de disposar del suport d’un Òrgan Adjunt que estigui constituït, com a mínim, per dues persones majors d’edat que poden tenir o no la condició d’associats de l’entitat i que tenen com a funció suplir la manca de capacitat d’obrar de l’òrgan de govern per aquells actes que no puguin dur a terme persones menors d’edat legal.

Els membres de l’òrgan adjunt són escollits d’acord al que s’estableixi en els estatuts de l’entitat o, en el seu defecte, per assemblea general, i sempre han d’actuar d’acord al text estatuari.

(*) Un jove d’entre 16 i 18 anys pot adquirir la condició de menor emancipat quan viu independentment dels seus pares i és autònom econòmicament. Les persones que tenen la seva pàtria potestat li concedeixen aquest benefici mitjançant una escriptura pública davant de notari i, posteriorment, s’inscriu així al Registre Civil del seu municipi. Existeixen altres casos per adquirir la condició de menor emancipat: per matrimoni o per concessió judicial.

Cens d’entitats juvenils de la secretaria de joventut

Quan l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre, ja es pot iniciar la inscripció a aquest cens, que permet l’accés a les subvencions de la Secretaria de Joventut, a les seves accions de difusió i a rebre informació de totes les seves activitats.

La inscripció es realitza a través del web de la Secretaria de Joventut, omplint una sol·licitud i adjuntant documentació de l’associació. A aquest Cens s’hi poden inscriure:

  • les associacions juvenils legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia
  • les federacions o moviments d’associacions juvenils
  • les seccions juvenils d’entitats, d’associacions, de partits polítics, de sindicats… reconegudes com a tals per l’entitat mare respectiva
  • les entitats legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia que presten serveis a la joventut de forma estable Per tant, si formes part d’una entitat juvenil o ets de la secció juvenil d’una entitat més gran o algun dels altres casos, no t’ho pensis més i entra al Cens de la Secretaria de Joventut.

Fonts consultades:

https://xarxanet.org/juridic/recursos/paper-dels-menors-lentitat

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/associacionisme_juvenil/

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.