Exempció d´IVA que s’aplica a les quotes d’associats

 

A efectes d’IVA una entitat que ofereix un servei a canvi d’una contraprestació, estarà subjecte  a IVA. Per tant, emetrà factures per les seves vendes, i repercutirà en elles l’IVA corresponent. Igualment, l’entitat podrà desgravar l’IVA de les compres que faci i ingressarà o recuperarà la diferències entre l’IVA repercutit i el IVA suportat.

.

Però les entitats no lucratives tenen la possibilitat d’aplicar determinades exempcions.

Les dues principals exempcions específiques de les entitats no lucratives són:

 • la de l’article 20.1.12é de la Llei de l’IVA, que s’aplica a les quotes d’associats.
 • la de l’article 20.3, que implica el reconeixement del caràcter social de l’entitat. Quan l’entitat gaudeix d’aquest reconeixement, pot aplicar l’exempció en els serveis que es regulen als articles 20.1.8é (serveis d’assistència social), 20.1.13é (serveis esportius destinats a persones físiques) i 20.1.14é (serveis culturals) de la Llei de l’IVA.

A banda, hi ha determinats serveis que, per si mateixos, i independentment de qui els presti, estan exempts. Seria el cas, per exemple, dels serveis sanitaris o dels serveis d’ensenyament (si compleixen els requisits establerts a la normativa de l’IVA).

 

En aquest blog tractarem de l’Exempció que s’aplica a les quotes d’associats:.

El tractament a efectes de l’IVA de les quotes d’associats es va modificar amb efectes 1 de gener del 2013, a través de la Llei 17/2012 de 27 de desembre (Llei Pressupostos Generals de l’Estat pel 2013).

Fins el 31 de desembre del 2012 calia que per a gaudir de l’exempció en les prestacions de serveis i entregues de bens efectuades per entitats legalment reconegudes sense afany de lucre i realitzades per a la consecució de les seves activitats, requerís el previ reconeixement per l’orgue competent de l’Administració Tributaria.

A partir del 1 de gener de 2013 ja no cal aquest reconeixement previ i l’aplicació de l’exempció sols quedarà condicionada a que no sigui susceptible de produir distorsions de competència.

Les entitats afectades són les associacions en general, Col·legis professionals, Organitzacions patronals i sindicals, Gremis, entre d’altres..

Les condicions per a aplicar l’exempció són:

 1. Que estigui legalment reconeguda i constituïda
 2. Que no tingui finalitat lucrativa
 3. Que els seus objectius siguin exclusivament de naturalesa política, sindical, religiosa, filantròpica o cívica.
 4. Que les prestacions de serveis es realitzin per a la consecució de les finalitats de l’Entitat i amb interès col·lectiu dels socis.
 5. Que la contraprestació de les prestacions de serveis exempts es fixi en els estatuts.
 6. Que la prestació de serveis es realitzi directament per l’entitat

.

Hi ha diverses qüestions que s’han de tenir en compte a efectes d’estar exempt:.

 • Els estatuts de l’entitat han de recollir clarament quines són les seves finalitats, quin és el seu règim econòmic, cóm es determinen les quotes obligatòries i quins drets atorguen, quines són les condicions per a perdre la condició d’associat i si hi ha quotes periòdiques i/o extraordinàries.
 • En el supòsit que en els estatuts no es determinessin les quotes, també quedarien exemptes les fixades en l’Assemblea.
 • L’exempció no és aplicable en el cas de prestacions de serveis en interès d’un o varis socis i no en interès col·lectiu.
 • L’exempció és aplicable tant a les quotes periòdiques com a les extraordinàries.
 • Queden exemptes totes les prestacions de serveis a les que tinguin dret el col·lectiu d’associats de l’entitat sempre que estiguin relacionades amb les seves finalitats, com per exemple, l’organització d’actes, serveis d’informació als socis, d’utilització d’espais pels socis.
 • No queden exemptes, per exemple, operacions que no estiguin incloses dins les quotes associatives, com la formació, la venda de llibres o revistes i d’altres prestacions de serveis que s’efectuïn fora de les quotes d’associats.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió Bcn

This site is registered on wpml.org as a development site.