Emprenedor, coneixes la Societat Limitada Laboral?

 

La Societat Limitada Laboral és una de les poques vies de finançament de les quals es poden beneficiar els nous emprenedors. Consisteix a sol · licitar al Servei d’Ocupació l’abonament del valor actual de la prestació per desocupació pendent de percebre amb la finalitat de constituir una Societat Limitada Laboral.

.

Aquesta forma jurídica està regulada per la Llei 4/1997 de Societats Laborals.

En aquest tipus de societats la majoria del capital social ha de ser propietat dels treballadors que ofereixen serveis retribuïts de forma personal i directa, i amb una relació laboral per temps indefinit. I a més, requereix un mínim de tres socis perquè cap d’ells tingui una participació superior a un terç del capital social.
En la seva denominació ha de figurar la indicació “societat de responsabilitat limitada laboral” o l’abreviatura SLL.

La societat laboral s´inscriurà al Registre Mercantil per adquirir la seva personalitat jurídica, però prèviament, ha d’obtenir la qualificació com laboral per part del Registre de Societats Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.


El seu capital social es divideix en participacions socials. Per un import mínim de 3.000,00 euros. Aquest capital social ha d’estar subscrit i desemborsat en la seva totalitat.

L’enquadrament dels socis i treballadors en el sistema de la Seguretat Social és el següent:

1. Règim General de protecció de la desocupació i del fons de garantia salarials (FOGASA):

Quedaran compresos en aquest règim els socis treballadors de la societat tot i formar part de l’òrgan d’administració.

2. Règim General Assimilat, amb exclusió de la protecció per desocupació i del fons de garantia salarial.

Quedaran compresos en aquest règim els socis treballadors administradors, amb funcions de direcció i gerència retribuïdes, amb independència de relació laboral comuna o especial.

També els socis treballadors administradors de la societat amb funcions de direcció i gerència a la societat amb relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.

3. Règim Especial Treballadors Autònoms

Podran acollir-se a aquest règim els socis treballadors, la participació en el capital social, més la participació del cònjuge i els parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau, amb els quals convisqui, arribi almenys al 50% del capital social.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.