Cotització a la Seguretat Social per a persones majors de 65 anys

 

..

Segons recull el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social en el seu article 112 bis , quedaran exonerats de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comuns, excepte per incapacitat temporal derivada de les mateixes, els empresaris respecte dels treballadors per compte d’altri amb contractes de treball de caràcter indefinit, així com dels socis treballadors o de treball de les cooperatives , sempre que compleixin amb la cotització efectiva:

.

-65 anys d’edat i 38 anys i 6 mesos de cotització.

-67 anys d’edat i 37 anys de cotització.

.

En els casos esmentats, a efectes del còmput d’anys de cotització no es tenen en compte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir l’edat corresponent a què es refereix l’apartat anterior, el treballador no té cotitzats el nombre d’anys en cada cas requerit, l’exempció que preveu aquest article és aplicable a partir de la data en què s’acreditin els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

Les exempcions establertes en aquest article no són aplicables a les cotitzacions relatives a treballadors que prestin els seus serveis en les Administracions públiques o en els organismes públics regulats en el títol III de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat.

.

Pel que fa als treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, majors de 65 anys, que també acreditin la cotització efectiva anteriorment referenciada, els serà aplicada també l’exoneració de quotes, excepte per incapacitat temporal i, si escau per contingències professionals, d’acord amb el que estableix la disposició addicional trenta-dosena de la Llei General de la Seguretat Social.

Si en complir l’edat corresponent a què es refereix l’apartat anterior el treballador no té cotitzats el nombre d’anys en cada cas requerit, l’exempció que preveu aquest article és aplicable a partir de la data en què s’acreditin els anys de cotització exigits per cada supòsit.

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.