Category Archives: Laboral

Renda 2012. Contribuents no obligats a declarar.

  Rendiments del treball Amb caràcter general, els contribuents que hagin percebut rendes inferiors als 22.000 euros bruts anuals d'un sol pagador estaran exempts de tributar. No obstant això, hi ha excepcions a aquesta regla general, començant pels treballadors amb més d'un pagador. En aquest cas, la suma de les quantitats percebudes del segon i…
Llegir més

Nova reforma en l´accés a la jubilació.

Destaquem els aspectes més rellevants de la nova reforma en l'accés a la jubilació anticipada i la jubilació parcial recollits en el Reial Decret Llei 5/2013. . . . . Compatibilitzar la feina i la pensió La Llei preveu que els treballadors que hagin accedit a la pensió per jubilació, en la modalitat contributiva, en…
Llegir més

Procediment per a la suspensió de determinats contractes de treball

. . Una de les causes que estableix la legislació actual per suspendre un contracte de treball a iniciativa de l'empresari són les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, defineix les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de…
Llegir més

Mesures per fomentar l´emprenedoria

 . El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.  El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la…
Llegir més