Category Archives: Laboral

Contracte per a la formació.

  Una de les modalitats de contracte de treball que ha patit més modificacions en les últimes reformes laborals per tal de donar-los impuls, han estat els contractes per a la formació.  En aquest post intentarem resumir les característiques actuals d'aquests contractes. .  El contracte per a la formació i l'aprenentatge té per objecte la…
Llegir més

Conveni Especial Becaris

. A la disposició final quarta del RDL 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, es modifiquen termes i condicions del R1493/2011 i que afecten al conveni especial dels becaris. .  Per aquest motiu cal la modificació del…
Llegir més

Renda 2012. Contribuents no obligats a declarar.

  Rendiments del treball Amb caràcter general, els contribuents que hagin percebut rendes inferiors als 22.000 euros bruts anuals d'un sol pagador estaran exempts de tributar. No obstant això, hi ha excepcions a aquesta regla general, començant pels treballadors amb més d'un pagador. En aquest cas, la suma de les quantitats percebudes del segon i…
Llegir més

Nova reforma en l´accés a la jubilació.

Destaquem els aspectes més rellevants de la nova reforma en l'accés a la jubilació anticipada i la jubilació parcial recollits en el Reial Decret Llei 5/2013. . . . . Compatibilitzar la feina i la pensió La Llei preveu que els treballadors que hagin accedit a la pensió per jubilació, en la modalitat contributiva, en…
Llegir més