Category Archives: Fundacions

Llei 49/2002, Règim Fiscal Entitats sense afany de lucre

..  Un dels aspectes més complexos que afecten a les organitzacions no lucratives és que tenen un règim fiscal especial previst en la Llei 49/2002. Aquesta Llei té per objecte regular el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i regular els incentius fiscals al mecenatge. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per mecenatge la…
Llegir més

Com es crea una Fundació d’àmbit català?

  .Una fundació és una entitat no lucrativa, que generalment es constitueix per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, privades i públiques, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic per a la realització de finalitats d’interès general. . . El col·lectiu al qual s'adrecen les fundacions pot ser gran…
Llegir més

Declaració d’Utilitat Pública d’una Associació

  La declaració d’utilitat pública és el reconeixement oficial conforme una associació està constituïda per assolir una finalitat d’interès general. . Dins del tercer sector es troben les associacions i les fundacions, entre d’altres. Les fundacions estan constituïdes per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, sempre per a la realització de finalitats…
Llegir més

Fundacions i Associacions. Els sectors no lucratius a Catalunya.

.   Les Fundacions i Associacions pertanyen a un sector no lucratiu amb una casuística a voltes difícil d’abordar per la seva complexitat. . Aquestes entitats presten serveis als ciutadans, amb una procedència de fons de donants desinteressats i també del sector públic, encara que cada cop menys... La figura del voluntari te una especial…
Llegir més