Category Archives: Fundacions

Obligatorietat Auditories a Entitats sense afany de lucre

.  La obligatorietat de sotmetre els comptes anuals a una auditoria està regulada a l’article 333-11.1 de la Llei 4/2008; però arrel de la Llei 7/2012, s’ha fet una nova redacció de l’article, quedant de la següent forma: . ...  Els comptes anuals de les fundacions s’han de sotmetre a una auditoria externa si: Durant…
Llegir més

Procediment per a la Rendició de Comptes al Protectorat

.. ... La presentació dels Comptes Anuals al protectorat per part de les fundacions i les associacions declarades d’Utilitat Pública, és obligatòria d’acord amb la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil. . Fundacions   En el cas de les fundacions és el patronat  qui ha de formular els comptes, i en el termini…
Llegir més

La Declaració Responsable per a Fundacions

  La Llei 7/2012 modifica la normativa relativa a les fundacions catalanes, i en el seu article 12 es va introduir la figura de la declaració responsable com una de les novetats més importants. A continuació explicarem quines són les seves formalitats i requisits i en quins supòsits les fundacions estan obligades a formalitzar aquesta declaració responsable.…
Llegir més

Exempció d´IVA a les entitats no lucratives

Novetats en el procediment del reconeixement de les exempcions d'IVA que afecten les entitats no lucratives .   Arrel de les importants modificacions introduïdes a La Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013,  les excepcions d’IVA passen a ser automàtiques per a totes aquelles entitats que compleixin amb els requisits establerts. .  Anteriorment al…
Llegir més