Category Archives: Fundacions

La Declaració Responsable per a Fundacions

  La Llei 7/2012 modifica la normativa relativa a les fundacions catalanes, i en el seu article 12 es va introduir la figura de la declaració responsable com una de les novetats més importants. A continuació explicarem quines són les seves formalitats i requisits i en quins supòsits les fundacions estan obligades a formalitzar aquesta declaració responsable.…
Llegir més

Exempció d´IVA a les entitats no lucratives

Novetats en el procediment del reconeixement de les exempcions d'IVA que afecten les entitats no lucratives .   Arrel de les importants modificacions introduïdes a La Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013,  les excepcions d’IVA passen a ser automàtiques per a totes aquelles entitats que compleixin amb els requisits establerts. .  Anteriorment al…
Llegir més

Llei 49/2002, Règim Fiscal Entitats sense afany de lucre

..  Un dels aspectes més complexos que afecten a les organitzacions no lucratives és que tenen un règim fiscal especial previst en la Llei 49/2002. Aquesta Llei té per objecte regular el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i regular els incentius fiscals al mecenatge. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per mecenatge la…
Llegir més

Com es crea una Fundació d’àmbit català?

  .Una fundació és una entitat no lucrativa, que generalment es constitueix per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, privades i públiques, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic per a la realització de finalitats d’interès general. . . El col·lectiu al qual s'adrecen les fundacions pot ser gran…
Llegir més