……….PART / MATERNITAT

.Segons recull  l’article 48.4 de l’Estatut dels Treballadors , la suspensió en el supòsit de part té una durada de 16 setmanes ininterrompudes i ampliables per als supòsits de part múltiple en dues setmanes per cada fill a partir del segon.

Les treballadores que no reuneixin el requisit de carència per tenir dret a la prestació econòmica per maternitat, tindran dret a un subsidi de naturalesa no contributiva per import igual al 100 % de l’IPREM ( el 2014 de 532,51 euros / mes ) per un període de 42 dies naturals a comptar des del part. En supòsits de naixements de fills en famílies nombroses, en famílies monoparentals, en supòsits de part múltiple o quan la mare o el fill estiguin afectats de discapacitat en un grau igual o superior al 65%, el període s’incrementarà en 14 dies naturals.

.

……….PATERNITAT

.

Recollit en l’article 48.bis de l’Estatut dels Treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant 13 dies ininterromputs i ampliables en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiple en dos dies més per cada fill a partir del segon.
Quan el nou naixement, adopció o acolliment es produeixi en el si d’una família nombrosa o quan hi hagi en la família un membre amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent el permís podrà ser ampliat fins a 20 dies.

La suspensió podrà gaudir-se en règim de jornada completa o jornada parcial d’un mínim del 50 per cent, previ acord entre empresari i treballador. Havent el treballador de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si s’escau, en els convenis col · lectius.

.

……….PART PREMATUR

.

Recull l’article 44.8 de l’estatut dels Treballadors que en els casos de part prematur i en els que per qualsevol causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període pot començar a computar-se a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les sis setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.

En cas de part prematur per falta de pes i aquells en què el nounat necessiti hospitalització a continuació del part, sempre que el període sigui superior a set dies i sent el període màxim de tretze setmanes addicionals .

.

……….RISC DURANT L’EMBARÀS

.

En aquest supòsit i també per risc durant la lactància natural, la suspensió finalitza el dia en què s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o quan el lactant compleixi 9 mesos, respectivament, o en ambdós casos, quan desaparegui la impossibilitat de la treballadora de reincorporar al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat.

.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.