Tractament comptable i fiscal de la morositat

  • 27/01/2021
  • gestiobcn.com
  • 0

Un dels aspectes a tenir en compte en el tancament de l’exercici, és l’existència de dubtes relatives al cobrament d’un client o deutor. La quantitat el cobrament de la qual s’estimi com improbable de cobrar, haurà de registrar-se com una despesa per correcció de valor per deteriorament. 

En funció de cada cas, les correccions podem considerar-les reversibles o irreversibles :

Des del punt de vista comptable utilitzarem el compte 694 “pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials” per al registre de correccions valoratives per deteriorament de caràcter reversible en els saldos de clients i deutors. S’ha de carregar per l’import del deteriorament estimat, amb abonament als comptes 490 “Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials”.

I utilitzarem el compte 650 “pèrdues de crèdits comercials incobrables” per les pèrdues per deteriorament en insolvències irreversibles de clients i deutors de el grup 4. S’ha de carregar per l’import de les insolvències fermes, amb abonament a comptes dels subgrups 43 i 44.

.

D’altra banda, podem realitzar la dotació de forma individualitzada per a cada client de dubtós cobrament o de forma global a través d’una estimació de les probables insolvències.

La correcció per deteriorament de la forma individualitzada , en el cas que l’operació no sigui definitiva i hi hagi la possibilitat de ser reversible, es registrarà carregant al compte 694 “Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials” amb abonament al compte 490 “Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials” . Al mateix moment registrarem l’import en el compte 436 “Clients de dubtós cobrament” donant de baixa el romanent del client amb abonament al 430 “Clients”.

Si l’impagament no és reversible, es registraria una “pèrdua de crèdits comercials incobrables” en la compte 650.

La forma pel mètode global es basa en calcular al tancament de l’exercici la correcció del deteriorament per l’import estimat i dotar-la carregant al compte 694 “Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials” amb abonament al compte 490 “Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials”.

Prèviament cancel·larem les provisions dotades en exercicis anteriors carregant al compte 490 “Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials” amb abonament al compte 794 “Reversió de la deterioració crèdits per operacions comercials”.

.

Des del punt de vista fiscal, per a què aquesta despesa sigui considerada fiscalment deduïble cal que concorri alguna de les següents circumstàncies , d’acord amb l’article 13 de la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats:

  • Que hagin transcorregut 6 mesos des del venciment de l’obligació. ( *)
  • Que el deutor estigui declarat en situació de concurs.
  • Que el deutor estigui processat pel delicte d’aixecament de béns.
  • Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial o procediment arbitral.

(*) Relatiu als 6 mesos esmentats anteriorment , una important novetat incorporada pel Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre , de mesures urgents de suport a el sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, en el seu article 14 , és que durant els períodes impositius 2020 i 2021, els contribuents de l’Impost sobre Societats que tinguin la condició de Entitat de Reduïda Dimensió (aquelles que l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a 10 milions d’euros) podran imputar les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan hagin transcorregut 3 mesos , i no 6 mesos com diu l’article 13.1 de la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats abans referit.

Continuant amb l’article 13 de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats , no seran deduïbles les següents pèrdues per deteriorament de crèdits:

  • Les corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, excepte que siguin objecte d’un procediment arbitral o judicial.
  • Les corresponents a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, llevat que estiguin en situació de concurs i s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació.
  • Les corresponents a estimacions globals de el risc d’insolvències de clients i deutors. (**)

(**) Aquest últim punt, per a les entitats de reduïda dimensió , l’article 104 de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats estableix que serà deduïble la pèrdua per deteriorament dels crèdits per a la cobertura de el risc derivat de les possibles insolvències fins el límit de l’1% sobre els deutors existents a la finalització de l’exercici.

.

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Assessoria a Barcelona

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.