Noves Ajudes per Autònoms 2021

A partir del passat 1 de febrer els treballadors autònoms poden accedir a nous ajuts que estableix el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Sempre que es reuneixin els requisits exigits, les ajudes es percebran fins al 31 de maig de 2021 i per accedir-hi s’han de presentar les sol·licituds a les mútues d’accidents.

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT

Els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la pandèmia, tindran dret a una nova prestació extraordinària.

El sol·licitant estar donat d’alta en RETA abans de dia 1 de febrer de 2021 i trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

La prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui i s’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre de família nombrosa.

Important destacar l´exoneració en el pagament de les quotes a la Seguretat Social des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021.

La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos, i el dret al seu accés finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

El reconeixement de la prestació s’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a la resolució de tancament d’activitat, en el cas que la sol·licitud es presenti fora de termini el dret a la presentació s’iniciarà el dia de la sol·licitud.

.

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI

També des del 1 de febrer els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Poden accedir a aquesta prestació els que acreditin en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos en el primer semestre del 2021.

L’import de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat i es podrà sol·licitar del 1 al 21 de febrer.

La percepció de la prestació podrà percebre com a màxim fins al 31 de maig. El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació haurà d’ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions.

La mútua col·laboradora abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se sense desenvolupar cap activitat.

.

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A TREBALLADORS QUE NO PODEN CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA

Aquells treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, podran accedir a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, a la prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària.

L’import d’aquesta consisteix en 50% de la base mínima de cotització i durant la seva percepció es mantindrà l’alta en el règim quedant el treballador exonerat de l’obligació de cotitzar .

La norma exigeix el compliment dels següents requisits:

  • No tenir dret a la prestació de cessament d’activitat.
  • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
  • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre del 2020 i superiors a 6.650 euros.
  • Acreditar en el primer semestre del al 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020

La prestació tindrà meritació des del dia 1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes seran a partir del primer dia del mes següent a el de la prestació de la sol·licitud sense que la seva durada pugui excedir del 31 de maig.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.