Titularitat Real

  • 12/06/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

Les actes de titularitat real són documents notarials en els quals el compareixent identifica als titulars reals de les persones jurídiques, que en definitiva són generalment les persones físiques propietàries d’aquesta societat per posseir una quantitat rellevant de les accions o participacions en què es divideix el seu capital, o bé les que d’alguna manera exerceixen el control sobre les mateixes.

Els titulars reals són en conseqüència els propietaris de la persona jurídica o els que exerceixen el control sobre ella i per tant els que resultaran beneficiats pel negoci que es va a realitzar.

La Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme és la que estableix les regles generals per determinar qui tenen la consideració de titulars reals, i per tant exigeix que es declari el titular real de les operacions i relacions de negoci. L’objectiu és conèixer quina persona física està darrere de cadascuna d’elles.

El titular real pretén identificar la persona física que està darrere de l’operació. En el cas de les relacions amb persones físiques serà la persona física per compte de la qual es realitza. L’acta de titularitat real, en aquest cas, serveix per declarar si s’actua per compte propi o de tercers.

 

Poden existir diverses persones físiques que es considerin conjuntament titulars reals.

El control de la gestió d’una persona jurídica pot manifestar-se de diferents maneres, com ara per la seva participació en el capital social, per drets de vot, etc.

En el cas de drets de vot o participacions en el capital, les normes de prevenció de blanqueig de capitals, assenyalen un 25% com a xifra a partir de la qual es considera que una persona física controla la gestió.

Hi ha control indirecte quan una persona física controla una societat mercantil mitjançant el control d’una altra que té la majoria de la participació en els drets de vot o en el capital de la primera.

.

Com a novetat, els registres mercantils han d’exigir aquest any, juntament amb el dipòsit de Comptes Anuals de cada societat mercantil, que aquelles que tinguin una titularitat real a favor de persones físiques, de manera directa o indirecta, de més del 25 per cent del seu capital social, presentin una declaració  sobre ella.

Per tant, és necessària la incorporació de la informació sobre titularitat real en el nou model de Comptes Anuals, aplicable ja aquest any per al dipòsit dels comptes de l’exercici 2017.

Estan subjectes a l’obligació d’identificar el titular real totes les persones jurídiques domiciliades a Espanya que dipositen comptes anuals individuals, incloses les PIMES, a excepció de les societats que cotitzin en un mercat regulat.

.

A les fundacions seran titulars reals les persones físiques que posseeixin o controlin almenys un 25% dels drets de vot del patronat i si no hi hagués cap, ho seran tots els membres del patronat.
A les Associacions seran titulars reals les persones físiques que posseeixin o controlin almenys un 25% dels drets de vot de l’òrgan de representació i si no hi hagués cap, ho seran tots els membres de l’òrgan de representació o de la Junta Directiva.

.

En aquest enllaç, el Registre Mercantil ha posat a disposició un manual de preguntes freqüents:

http://www.registromercantilbcn.es/?page_id=43096&lang=es

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.