Mòduls per a 2021 i altres novetats fiscals


En data 4 de desembre de 2020 es va publicar l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per les quals es desenvolupen, per a l’any 2021, el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, els quals no canvien per a 2021.

L’ordre manté per 2021 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, en el règim especial simplificat d’IVA i règim d’estimació objectiva IRPF aplicats en l’any immediatament anterior.

També manté la reducció de el 5 per cent sobre el rendiment net de mòduls – en estimació objectiva de IRPF – derivada dels acords aconseguits en la Taula de Treball Autònom.

En un altre sentit, els pressupostos generals de l’Estat per a 2021, inclou la pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i per a l’aplicació de el règim simplificat i de el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2021, en els mateixos termes que es ve fent des de 2016.

Sent els límits els següents:

  • 250.000 euros per al càlcul d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, amb independència de si existeix o no l’obligació d’expedir factura.
  • 125.000 euros per a les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari.
  • 250.000 euros per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes.
  • 250.000 euros en adquisicions i importacions de béns i servei per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat.

 

Altres novetats fiscals

Pagaments en efectiu

Els límits de pagament en efectiu seran els següents:

  • 1.000 euros quan una de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional.
  • 2.500 euros si el pagador és una persona física que no actuï com a empresari.
  • 10.000 euros quan el pagador sigui una persona física no empresària i sense domicili fiscal a Espanya.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

S’incrementa en dos punts percentuals per a les rendes de base general quan a partir que excedeixin de 300.000 euros.

S’incrementen en tres punts percentuals (del 23 al 26) en la tributació dels rendiments de l’estalvi a partir que excedeixin de 200.000 euros.

Reducció de 8.000 a 2.000 euros l’import de les aportacions màximes del partícip a plans de pensions que donen dret a la reducció de la base imposable de l’IRPF.

Impost sobre societats

Queda limitada l’exempció de la tributació sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis d’entitats residents i no residents a què es participa en al menys un 5%. L’exempció queda limitada a un 95% – sent actualment de el 100%.

No és possible aplicar l’exempció del 95% quan el valor de l’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’euros. Només es podrà aplicar en els supòsits de participació igual o superior a el 5%.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.